نړیواله روانی – ټولنیزه موسسه (Ipso)

نړیواله روانی – ټولنیزه موسسه د جرمنی هیواد یو خیریه بنسټ دی چی د بشر دوستۍ وړ خدمتونه سرته رسوی او د 2008 کال راپدی خوا د افغانستان اسلامی جمهوریت د اقتصاد وزارت سره ثبت او راجستر او له هماغه مهاله یی په کړنو پیل کړی ، دا بنسټ غیر دولتی ، غیر سیاسی او بی پری نړیواله موسسه ده . چی بی ساری بشری خدمتونه وروسته پاتو او محتاجه خلکو ته وړاندی کوی، دا بنسټ له قومی، مذهبی، عقیدوی، نژادی او سیاسی توپیره پرته په برابره توګه د ټولو لپاره یو شان خدمتونه سرته رسوی.
نړیواله ټولنیزه – روانی موسسه د فعالو او نوښتګرو افغانانو چی د نویو فرهنګی پروژو د ښه ګډون له مخی د افغانستان په اتو ولایاتو (بلخ، ننګرهار، بامیان، بدخشان، هرات، کابل، لغمان او جوزجان) کی فعاله ونډه لری. دوی خپل فعالیتونه د خپلو فرهنګی کانتینرونو څخه چی د ولایتونو په مرکز کی شتون لری، پیلوی. ساحوی فرهنګی کارکونکی د کار د پراخوالی مسوولیت له کلیوالی ټولنو څخه چی د فرهنګی فعالیتونو د ښی پیژندنی په منظور یی په غاړه اخیستی د بحث او خبرو اترو لارو چارو ته اسانتیاوی برابروی.
 

در