هاجر افغانستان، یک سازمان غیر دولتی بین المللی، در حال حاضر در جستجوی یک درایور همراه با موتر سراچه ویا کرولا مادل بالا با تمام مصارفات. از قبیل ترمیمات. تیل.مبلایل و دیگر مصارفات بدوش مالک موتر میباشد. موسسه مذکور در قبال أن هیچ مسولیت ندارد.  برای پروگرام   بی جا شد ه گان داخلی ضرورت دارد.
 
درایور حمل و نقل را برای مستفید شونده گان و کارمندان پروژه به  عهده دارد، تعمیرات، محافظت نگهداری موتر بر عهده درایور می باشد، و با کارمندان پروژه در انجام دادن فعالیت های برنامه مطابق ضرورت کمک خواهد نمود. و پروگرام بی جا شدگان داخلی هدف دارد که مراقبت های روانی مطابق  با نیاز مردمانی که در کمپ های بیجا شدگان داخلی  سکونت دارند ارائه نمایند. این خدمات برای پناهندگان عودت کننده که به علت جنگ پناهنده شده بودند و بی جاشدگان که متحمل خشونت های جنسی بوده اند توسعه و انتقال خواهد یافت.  این برنامه یک رویکرد مشارکتی را اتخاذ خواهد نمود، که باعث شامل نمودن فعال بهره برداران و شرکای محلی در طراحی و اجرای همه فعالیت ها می باشد.    
 

خلاصه وظیفه: 
 وظیفه: درایور
موقعیت: کابل
راپور گیرنده: آمر برنامه   
هدف وظیفه: انتقال دادن کارمندان و مستفید شونده گان پروگرام بی جاشدگان داخلی و همچنین نظارت کردن بر تعمیر و نگهداری موتر  
 

در