هیئت معاونت بین المللی

هیئت معاونت بین المللی با بلند بردن ظرفیت ها در بخش های صحت و انکشاف اقتصادی درخدمت مردم افغانستان است. در حال حاضر در حوزه غرب در قسمت آموزش صحت روانی در بخش مسلکی و جامعه در چهار ولایت هرات ِ فراه ِ غور و بادغیس فعالیت دارد.

در