وزارت احیا وانکشاف دهات

وزارت احیا وانکشاف دهات:
وزارت احيأ وانکشاف دهات همواره در راستاي کاهش فقر، بازسازي، رشد متوازن وتوسعه قراء و قصبات کشور در برابر مردم روستائي خود را يک نهاد مسئول دانسته به همين منظور برنامه هاي متعدد ملي را طرح و در معرض تطبيق قرار داده است. اين وزارت علاوه برتعهدات در برابر مردم روستاهای کشور يکي از حمايت کننده گان قوي پروسه اصلاحات و ريفورم بوده و معتقد است که با تطبيق اصلاحات زمينه رسيدن به اهداف ممکن ميگردد. همچنان وزارت انکشاف دهات تصميم اتخاذ نموده است تا برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج را در این وزارت بصورت موثر ومثمر تطبیق نماید که از جمله پست متذکره یکی پستهای میباشد که برنامه CBRF بالای آن باید تطبیق گردد.
 
هدف برنامه CBR:
 
این بست جزء از بست های برنامه CBR وزارت احیا وانکشاف دهات می باشد. برنامه CBR یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند این کمیسیون بوده که هدف کلی آن بالا بردن ظرفیت کاری وزارت ها وادارات مستقل دولتی از طریق اصلاحات تشکیلاتی و برنامه های ارتقاء ظرفیت می باشد.
اشخاصی که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند، باید از ظرفیت فوق العاده ای کاری برخوردار بوده تا در روند اصلاحات در بخش مربوطه همکاری جدی نموده تا ریاست مربوطه بتواند عرضه خدمات بهتر و موثر را به مردم افغانستان ارایه نماید. شخص استخدام شده دراین بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم در بدست آوردن اهداف برنامه CBR در بخش مربوطه را داشته باشند. اشخاص که بحیث کادر برنامه CBR استخدام می گردند، برنامه های تخصصی ارتقاء ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است.
هدف وظیفه
رهبری ،طرح وانکشاف پلانها، بودجه انکشافی وسیستم گزارش دهی وزارت وایجاد هماهنگی با تمام ریاستهای وزارت، جهت ترتیب، تنظیم وانکشاف پلان و بودجه انکشافی ریاستهای مختلف در مطابقت با اهداف عمومی وزارت.
 

در