Background
هدف وزارت امور زنان:
شصت و شش سال قبل (1322هـ ش) در زمان سلطنت محمدظاهرشاه اتحادیه بیست نفری زنان بنابر ضرورت زمان نهادی را تحت نام مؤسسه عالی نسوان به منظورتشکل، آموزش و روشنگری زنان افغانستان ایجاد گردید.
مؤسسه مذکور در سال (1342 هـ ش) شامل تشکیل وزارت کار و امور اجتماعی گردیده که بعداً تحت نام میرمنوتولنه (مجتمع زنان) مسمی گردید و بعداً به کلوپ مرکزی نسوان مبدل گردید.
بعد از کودتای (7ثور1357هـ ش)، شورای سراسری زنان به حیث یک سازمان اجتماعی/سیاسی تشکیل شد که با استفاده از امکانات دولتی فعالیت های خویش را به پیش میبرد.
بعد از ورود طالبان به کابل در سال (1375هـ ش) مؤسسه عالی نسوان و میرمنوتولنه (مجتمع زنان) با هم مدغم گردیده و در عوض مردان در این بخش استخدام گردیدند.
بعد از فروپاشی امارت اسلامی طالبان، وزارت امور زنان به اساس توافقات کنفرانس بین المللی بن آلمان در ماه قوس سال (1380هـ ش) به حیث یکی از ارکان قوه اجرائیه اداره مؤقت معرفی گردید.
ستراتیژی وزارت امور زنان که قبلاً معطوف به پیش برد امورات خیریه بود، در سال (1382هـ ش) تغییرات قابل ملاحظه در آن رونما گردیده و این نهاد تبدیل به یک ارگان پالیسی ساز گردید.
از آن به بعد وزارت امور زنان در قالب چنین چارچوبی اجراآت و فعالیت های خویش را تنظیم نموده که فعالیت های عمده این نهاد  را پالیسی سازی جهت بهبود وضعیت اقتصادی/اجتماعی/سیاسی/حقوقی . . . زنان، آموزش و ارتقای ظرفیت کارمندان وزارت/ادارات دولتی پیرامون موضوعات مربوط جندر (تساوی جنسیت)، نظارت از بودجه اختصاص یافته سایر ادارات است
 
هدف برنامه CBR:
برنامه CBR یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که توسط کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی و وزارت محترم مالیه رهبری و مدیریت میگردد، و ذریعه بودجه ملی از طریق (ARTF) تمویل میگردد، هدف این برنامه این است تا وزارت ها و ادارات دولتی را حمایت و تسهیلات لازم در راستای ظرفیت سازی، بهبود اجراآت و عرضه خدمات بهتر فراهم سازد. این برنامه وزارت ها و ادارات دولتی را قادر میسازد تا کادر های ورزیده و شایسته را در وزارت ها و ادارات استخدام نماید تا اتکاء به مشاورین خارجی کم شود.
اشخاص که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند ، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار بوده تا در روند اصلاحات در وزارت ها همکاری جدی نموده و بتوانند عرضه خدمات بهتر و موثر را به مردم افغانستان ارائیه نمایند . شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم را جهت بدست آوردن اهداف برنامه CBR در وزارت داشته باشد. اشخاصیکه بحیث کادر برنامه CBR استخدام می گردند ، برنامه های تخصصی ارتقا ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است .
 

در