وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

 
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری:
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، یکی از وزارت‌ های سکتوری حکومت افغانستان است. با در نظرداشت تقریباً سه دهه ناآرامی، جنگ، خشکسالی و افزایش چشمگیر در تولید کوکنار، وزارت زراعت تلاش دارد با کمک به دهاقین، اقتصاد زراعتیِ کشور  را احیاء کند، تولید و بهره‌برداری  را رشد دهد ، منابع طبیعی افغانستان را بمنظور  رشد پایدار مدیریت و حفاظت نماید، زیربناها و سیستم‌های آبیاری برای زراعت در مناطق روستایی را بهبود بخشد و مارکیت‌های محصولات زراعتی را توسعه  دهد ونیز در ارتقای ظرفیت منابع بشری تلاش نماید. . ماموریت وزارت زراعت، ، کاهش سطح فقر در افغانستان و تضمین، و مصونیت غذایی برای همه  مردم است. بنابرآن دستورالعمل‌ جدید در سکتور زراعت، بالای افزایش کمیت تولیدات زراعتی ،و تمرکز بالای محصولات زراعتیکه‌ دارای ارزش بیشتر هستند از طریق روش‌های مناسب تقویت زنجیرۀ ارزش، معطوف میدارد.
 
هدف کُلی وظیفه:
پلان گذاری، رهبری، سازماندهی و ارزیابی اجراآت متخصصین تحقیقات خاکشناسی ، درمطابقت با وظایف اساسی تحقیقات خاکشناسی وآبیاری که درپالیسی ها وستراتیژی های انستیتوت تحقیقات زراعتی انعکاس یافته است.وراه اندازی برنامه های تحقیقات خاکشناسی در ساحات مخلتف کشور.متصدی این بست مسؤول هماهنگی و ایجاد ارتباطات با سایر نهاد های تحقیقات خاکشناسی بین المللی بوده تا کمک های تخنیکی و مالی آنها را جهت تقویت ظرفیت تحقیقات خاکشناسی در کشور جذب نماید. همچنان، ایجاد میکانیزم غرض همکاری استادان و محصلین پوهنتون های  مختلف در فعالیت های تحقیقی وزارت زراعت، مالداری و آبیاری.
 
هدف برنامه CBR:
این بست جزء از بست های برنامه CBR  وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می باشد. برنامه CBR یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند وزارت زراعت بوده که هدف کلی آن بالا بردن ظرفیت کاری وزارت از طریق اصلاحات تشکیلاتی و برنامه های ارتقاء ظرفیت می باشد.
اشخاصی که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند، باید از ظرفیت فوق العاده ای کاری برخوردار بوده تا در روند اصلاحات در وزارت همکاری جدی نموده تا وزارت بتواند عرضه خدمات بهتر و موثر را به مردم افغانستان ارایه نماید. شخص استخدام شده دراین بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم در بدست آوردن اهداف برنامه CBR در وزارت داشته باشند. اشخاص که بحیث کدر برنامه CBR استخدام می گردند، برنامه های تخصصی ارتقاء ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است.
Background

در