وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی

Background
رسالت اساسی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی این است تا افغانستان را به یک عضو فعال و سهم گیرنده در جامعه جهانی معلوماتی مبدل سازد، و دیدگاه استراتیژیک وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی این است تا: خدمات مخابراتی مقرون به صرفه را در هر ولسوالی و قریه در سرتاسر افغانستان مهیا سازد و این کار را از طریق مارکیت آزاد فراهم نماید، تا همه افغان ها، مردان و زنان، بتوانند از تکنالوژی مخابراتی و معلوماتی استفاده کند، خدمات دولتی و اجتماعی را به اسرع وقت بهبود بخشیده و برای تقویب پروسه بازسازی، افزایش کاریابی، کاهش فقر، حمایت از گروه های محروم و به طور مشخص برای ایجاد یک سکتور خصوصی فعال تلاش خواهد نمود.
 
هدف برنامه CBR:
این بست جزء از بست های برنامه CBR  وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی می باشد. برنامه CBR یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتیبوده که هدف کلی آن بالا بردن ظرفیت کاری وزارت از طریق اصلاحات تشکیلاتی و برنامه های ارتقاء ظرفیت می باشد.
اشخاصی که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند، باید از ظرفیت فوق العاده ای کاری برخوردار بوده تا در روند اصلاحات در وزارت همکاری جدی نموده تا وزارت بتواند عرضه خدمات بهتر و موثر را به مردم افغانستان ارایه نماید. شخص استخدام شده دراین بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم در بدست آوردن اهداف برنامه CBR در وزارت داشته باشند. اشخاص که بحیث کدر برنامه CBR استخدام می گردند، برنامه های تخصصی ارتقاء ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است.
 

در