پارک شهر یک نام آشنا برای خانواده ها و شهروندان کابل

پارک شهر: این پارک تفریحی که در منطقه خوش منظر و خوش آب و هوا کابل در حدود سیزده جریب زمین را احتوا نموده به ابتکار و همکاری شرکت خدماتی مفکوره با درک و مسئولیت پذیر در سال 1393 تاسیس و با سهولت های از قبیل ساحه سبز ، وسایل و ماشین آلات مدرن تفریحی ، کانتین های مجهز ، رستورانت تیپیک با غذا های خوشمزه ، مسجد شریف و ساحه کاماً امن برای خانواده ها، همه روزه پذیرا هموطنان و خانواده های گرامی بوده و کارمندان پارک شهر کسب رضایت و خوشنودی را وظیفه و افتخار خود می دانند

در