پروژه بررسی و ارزيابی خدمات صحی جناح..

KIT و موسسه پژوهشی و آموزشی راه ابریشم منحیث یک جناح ثالث، نظارت و ارزیابی پروژه صحت را که توسط وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان تطبیق میگردد انجام میدهند.
منحيث بخش از برنامه، جمع آوری ارقام برای سروی ملی صحی افغانستان  در تمام ولایات افغانستان عنقريب شروع خواهد شد.
سرویر ها معلومات را از خانواده های که توسط مسوًلين پروژه در ولایت مربوطه شان انتخاب و مشخص شده است جمع آوری ميکنند.
 

در