پروژه بررسی و ارزيابی SEHAT توسط جناح..

KIT  و موسسه پژوهشی و آموزشی راه ابریشم منحیث یک جناح ثالث، نظارت و ارزیابی پروژه     SEHAT   را که توسط وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان تطبیق میگردد  انجام میدهند. 
منحيث بخش از برنامه، جمع آوری ارقام  برای سروی ملی صحی افغانستان در 34 ولایت عنقريب شروع خواهد شد. 
سوپروایزرها  تیم های سروی را که،  ارقام و معلومات در مورد خانواده ها را از ولایات مربوطه شان جمع آوری ميکنند، نظارت خواهند کرد.
 

در