پروژه بررسی و ارزيابی SEHAT توسط جناح..

KIT و موسسه پژوهشی و آموزشی راه ابریشم منحیث یک جناح ثالث، نظارت و ارزیابی پروژه     SEHAT   را که توسط وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان تطبیق میگردد  انجام میدهند. 
منحيث بخش از برنامه، جمع آوری ارقام  سروی صحی افغانستان در 34 ولایت افغانستان عنقريب شروع خواهد شد. 
مانیتورها  به ولایت مربوطه سفر خواهد کرد و انجام نظارت فعال، نظارت تعقیبی و رهنمائی تیم های ساحوی  در جمع آوری ارقام و معلومات  از روستاها و خانواده های انتخاب شده از جمله مسئولیت های آنها خواهند بود.
 

در