پوهنتون مشعل
پوهنتون مشعل به عنوان یک شخصیت حکمی در راستای عرضۀ خدمات اکادمیک، در سال ۱۳۸۸ به جمع خانواده تحصیلات عالی در کشور پیوست، تا از این طریق بتواند مصدر خدمت به مردم گردیده و از منابع در امتداد اهداف ملی در عرصه های علمی و اکادمیک استفاده بهینه نماید.
پوهنتون مشعل برای  ترویج اصولی که ملت ما در طول سالها برای آن کار کرده، تلاش می ورزد. اصولی مانند؛ آگاهی اسلامی، عدالت‌اجتماعی، یکپارچگی ‌ملی،  راه‌حل‌علمی ‌برای ‌مشکل جامعه زندگی مسالمت  آمیز  بر مبنای معیار های پذیرفته شده انسانی و درک متقابل بین المللی.
پوهنتون مشعل یک نهاد قانونی بوده که بر اساس مجوز رسمی وزارت تحصیلات عالی و با توجه به معیار های پذیرفته شده جهانی، فعالیت های اکادمیک و برنامه های درسی خویش را عیار ساخته است.
پوهنتون مشعل در یک روند ممتد برنامه های درسی خود را بازنگری (باز نگری خودی) نموده و با توجه به نیازها در آن نوآوری میآورد، تجدید نظر برنامه ها  توسط اعضای هیئت علمی پوهنحی ها نظر به نیاز های موجود صورت گرفته ضمن اینکه روی برخی از برنامه های کهنه در جلسه بورد اکادمیک تجدید نظر شده و برخی از برنامه ها نیز جدیدآ معرفی می گردند.
 

در