کمیته سویدن برای افغانستان

 سوابـــق کمیته سویدن بـــرای افغــــانستــان

 

کمیته سویدن برای افغا نستان یک ادارۀ خیریۀ غیر دولتی و غیر انتفائی است که در امور بازسازی و انکشافی افغانستان مساعدت میکند. این کمیته درسال 1982 میلادی در اعتراض علیه اشغال افغانستان توسط اتحاد شوروی سابق تاسیس گردید. امروز کمیته سویدن برای افغانستان در عرصۀ صحت، تعلیم و تربیه، بازتوانی معلولین ومعیوبین افغان ، جندرو حقوق بشر و انشکاف دهات مصروف خدمات میباشد و این کمیته یکی از بزرگترین موسسه غیر دولتی در کشور میباشد.
کمیته سویدن برای افغانستان یک مرجع کاری مطابق به شایستگی افراد نظر به مهارت ها، تجارب کاری ، توانمندی شان بدون در نظر داشت سن (18 – 65 )، نژاد ، رنگ ، دین ، حالت مدنی ، جنس ، حالت ناتوانی فزیکی و یا کار
آزموده میباشد.

در