کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون..

پس منظر کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی:

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی بر مبنای حکم ماده (157) قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در سال 1389 ایجاد گردید. این کمیسیون دارای هفت عضو بوده که بعد از اخذ رای اعتماد از ولسی جرگه  و منظوری رئیس جمهور برای مدت چهار سال تعیین میگردند . در یک پروسه انتخابات داخلی مطابق قانون اختصاصی این کمیسیون از بین اعضا سه نفر را به ترتیب به حیث رئیس، معاون و منشی انتخاب مینمایند. همچنان این کمیسیون دارای یک ریاست عمومی دارالانشا و شش دیپارتمنت  مسلکی بوده  که  مطابق قانون اختصاصی این کمیسیون مسولیت: نظارت از رعایت و تطبیق احکام قانون اساسی توسط رئیس جمهور، حکومت، شورای ملی، قوه قضائیه، ادارت، موسسات و سازمان های دولتی و غیر دولتی، ارائه مشوره های حقوقی در مورد مسایل ناشی از قانون اساسی به رئیس جمهور و شورای ملی، ارائه پیشنهاد مشخص به رئیس جمهور و شورای ملی در زمینه اتخاذ تدابیر به منظور انکشاف امور قانون گذاری در مواردی که قانون اساسی حکم نموده است، ارائه گزارش به رئیس جمهور در صورت ملاحظه تخطی یا تخلف از احکام مندرج قانون اساسی، نظارت از تطبیق قانون اساسی در ادارات دولتی و موسسات و سازمان های غیر دولتی، ارائه آگاهی از قانون اساسی برای تمامی اتباع افغانستان به سطح مرکزی و محلی و مطالعه تمامی قوانین نافذه و مطابقت آن با قانون اساسی جهت دریافت تناقصات را به عهده دارد.

 

هدف برنامه CBR:

برنامه CBR یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که توسط کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی و وزارت محترم مالیه رهبری و مدیریت میگردد، و ذریعه بودجه ملی از طریق (ARTF) تمویل میگردد، هدف این برنامه این است تا وزارت ها و ادارات دولتی را حمایت و تسهیلات لازم در راستای ظرفیت سازی، بهبود اجراآت و عرضه خدمات بهتر فراهم سازد. این برنامه وزارت ها و ادارات دولتی را قادر میسازد تا کادر های ورزیده و شایسته را در وزارت ها و ادارات استخدام نماید تا اتکاء به مشاورین خارجی کم شود.

اشخاص که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند ، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار بوده تا در روند اصلاحات در وزارت ها همکاری جدی نموده و بتوانند عرضه خدمات بهتر و موثر را به مردم افغانستان ارائیه نمایند . شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم را جهت بدست آوردن اهداف برنامه CBR در وزارت داشته باشد. اشخاصیکه بحیث کادر برنامه CBR استخدام می گردند ، برنامه های تخصصی ارتقا ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است .

 

هدف وظیفه:

برنامه ریزی، سازماندهی، کنترول و رهبری  و انسجام تمام امور اجرائیوی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی جهت تطبیق بهتر پالیسی ها و موثریت نظارت بر تطبیق قانون اساسی.

در