کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات..

 
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی:
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی (IARCSC) در سال ۲۰۰۲ و به تعقیب موافقتنامه بن و بر اساس ماده ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان تاسیس شد. هدف از ایجاد و موجودیت این کمیسیون مستقل آنست تا تغییراتی را در ابعاد مختلف، بشمول قانونی، فرهنگی، مدیریت، ساختاری، بشری، تخنیکی و ظرفیت سازی تمام ادارات خدمات ملکی افغانی بسوی معیاری شدن این نهادها و رسانیدن خدمات معیاری بمیان آرد.
هدف برنامه CBR:
این بست جزء از بست های برنامه برنامه CBR کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی می باشد. برنامه CBR یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند کمیسیون اصلاحات اداری بوده که هدف کلی آن بالا بردن ظرفیت کاری کمیسیون از طریق اصلاحات تشکیلاتی و برنامه های ارتقاء ظرفیت می باشد.
اشخاصی که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند، باید از ظرفیت فوق العاده ای کاری برخوردار بوده تا در روند اصلاحات در کمیسیون همکاری جدی نموده تا کمیسیون بتواند عرضه خدمات بهتر و موثر را به مردم افغانستان ارایه نماید. شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم در بدست آوردن اهداف برنامه CBR در کمیسیون داشته باشند. اشخاص که بحیث کدر برنامه CBR استخدام می گردند، برنامه های تخصصی ارتقاء ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است.
 
 
 
هدف وظیفه:
مدیریت، نظارت ، رهبری و فراهم آوری تسهیلات در امور انسجام و هماهنگی برنامه های آموزشی ریاست عمومی انستیتوت  خدمات ملکی در مرکز و ولایات.
 

در