(MRRD) وزارت احیا و انکشاف دهات

 

:وزارت احیا و انکشاف دهات
وزارت احیأ و انکشاف دهات یک اداره سکتوری حکومت بوده که بمنظور طرح و تطبیق برنامه های انکشافی، اقتصادی و
اجتماعی دهات تأسیس شده است. هدف عمدۀ وزارت احیأ و انکشاف دهات کاهش فقر در قراء و قصبات میباشد که توسط
ارایه خدمات اساسی و عام المنفعه جهت تحقق این اهداف، مساعی را به خرچ میدهد. وزارت احیأ و انکشاف دهات منحیث
بستر اصلی توسعه ده ات همواره در جهت بهبود شرایط زندگی روستائی بذل مساعی نموده و خدمات وسیع الساحۀ را
ازطریق ریاست های ولایتی خویش در اکثریت ساحات روستائی ارایه داشته که هفتاد و پنج درصد سکنه کشور عزیز را
تحت پوشش ارایۀ خدمات خود دارد
:هدف برنامه CBR 
برنامه CBR  یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که توسط کمیسیون محترم مستقل
اصلاحات اداری وخدمات ملکی ووزارت محترم مالیه رهبری و مدیریت میگردد، و ذریعه بودجه ملی از طریق (ARTF)
تمویل میگردد، هدف این برنامه این است تا وزارت ها و ادارات دولتی را حمایت و تسهیلات لازم در راستای ظرفیت
سازی، بهبود اجراآت و عرضه خدمات بهتر فراهم سازد. این برنامه وزارت ها و ادارات دولتی را قادر میسازد تا کادر
های ورزیده و شایسته را در وزارت ها و ادارات استخدام نماید تا اتکاء به مشاورین خارجی کم شود
اشخاص که از طریق برنامه  CBR  استخدام می گردند ، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار بوده ت ا در روند
اصلاحات در وزارت ها همکاری جدی نموده و بتوانند عرضه خدمات بهتر و موثر را به مردم افغانستان ارائیه نمایند 
شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم را جهت بدست آوردن اهداف برنامه
 CBR ( در وزارت داشته باشد. اشخاصیکه بحیث کادر برنامه ) CBR  استخدام می گردند ، برنامه های تخصصی ارتقا
ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است.Background

در