شرکت مشورتی میدیا مارک

شرکت میدیا مارک یک شرکت انتفاعی افغانی راجستر شده حکومت افغانستان و اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان یا "آیسا" می باشد که خدمات معیاری تبلیغات، مدیریت تبلیغات، مونیتورینگ تبلیغات را در افغانستان انجام میدهد

در