Afghanistan Independent Land Authority (Aarzi)

اداره مستقل اراضی افغانستان:

دولت جمهوری اسلامی افغانستان از آغاز سالهای 1280 هـ ش روی تنظیم و اداره زمین، عمدتا منحیث یک وسیله جمع آوری مالیات، تمرکز داشته و در گذشته، وزارت های امور داخله و مالیه بالترتیب، مسئولیت انجام این امور را عهده دار بودند که بعداً در سال 1357 هـ ش به وزارت زراعت منتقل گردید که بنابر پالیسی حکومت وقت اصلاحات ارضی را مطابق پالیسی همان وقت انجام داد که بلاخره در سال 1389  روی اهداف اجاره دهی زمین های دولتی به سکتور خصوصی و به منظور استفاده از زمین دولتی و بالا بردن عواید دولت در چوکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری سیستم اجاره دهی را وسعت بخشید، بلاخره طی مصوبه شماره 11 مورخ 6/3/1392 به اداره اراضی افغانستان منحیث یک نهاد مستقل دولتی عرض اندام نمود و در عین زمان ریاست سروی کدستر اداره جیودیزی و کارتوگرافی جهت هماهنگی بهتر فعالیت ها و عرضه خدمات یکسان با جمیع تشکیل و خدمات آن به داره مستقل اراضی مدغم و منتقل گردید. که بعدا باساس حکم نمبر2200 مورخ 3/4/1392 مقام ریاست جمهوری صلاحیت های که در قانون امور زمینداری به وزیر زراعت پیشبینی گردیده بود به رئیس عمومی  اداره مستقل اراضی افغانستان انتقال گردید.

اداره مستقل اراضی یک اداره دولتی، مستقل، موثر و مفید که خدمات شفاف زمینداری را فراهم نموده تا به ثبات و رشد اقتصاد کمک نماید.

ادارۀ مستقل اراضی افغانستان یگانه نهاد مستقل مدیریت و اداره زمین در افغانستان بوده که خدمات و معلومات مرتبط با زمین را به شهروندان، نهادها و سرمایه گذاران فراهم می نماید. اداارۀ مستقل اراضی افغانستان یک نهاد عصری مستقل بوده که مزایای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زمین را برای مردم افغانستان به حد اعظمی آن رسانیده و با درنظرداشت ملحوظات فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی افغانستان عرضه خدمات میدارد

 

هدف برنامه CBR:

برنامه CBR یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که توسط کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی و وزارت محترم مالیه رهبری و مدیریت میگردد، و ذریعه بودجه ملی از طریق (ARTF) تمویل میگردد، هدف این برنامه این است تا وزارت ها و ادارات دولتی را حمایت و تسهیلات لازم در راستای ظرفیت سازی، بهبود اجراآت و عرضه خدمات بهتر فراهم سازد. این برنامه وزارت ها و ادارات دولتی را قادر میسازد تا کادر های ورزیده و شایسته را در وزارت ها و ادارات استخدام نماید تا اتکاء به مشاورین خارجی کم شود.

اشخاص که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند ، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار بوده تا در روند اصلاحات در وزارت ها همکاری جدی نموده و بتوانند عرضه خدمات بهتر و موثر را به مردم افغانستان ارائیه نمایند . شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم را جهت بدست آوردن اهداف برنامه CBR در وزارت داشته باشد. اشخاصیکه بحیث کادر برنامه CBR استخدام می گردند ، برنامه های تخصصی ارتقا ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است

در