~~ساحه کار:
تنظيم امور انستيزی قبل از عملیا ، در جريان  وبعد از عمليات های جراحی برای مريضان .
هدف و منظور:
1. -تنظيم وتهيه امور انستيزی قبل از عمليات.  
2.  تنظيم وتهيه امور انستيزی در جريان  عمليات های جراحی.
3.   مواظبت جدي از مريضان بعد از عمليات های جراحی.

در