شفاخانه الحیات به تاریخ ۵ حمل سال ۱۳۹۱ به فعالیت آغاز نمود و شب و روز در خدمت هموطنان مصروف عرضه خدمات صحی با کمال صداقت بوده.

در