شفاخانه بست یکی از مراکز خدمات صحی خصوصی میباشد که از 10 سال بدینوسو خدمات صحی به هموطنان عزیز خویش ارایه میدهد. اینک به دوام انکشاف این مرکز به یک تعداد اشخاص واجد شریط دربخش های مختلف نیاز دارد
بنا از واجدین شرایط تقاضا به عمل می اید تا درخواستی خویش به این اداره یفرستد. 

 
 

در