BM - Solutions 

در بخش صحت از چند سال بدین سو فعالیت می نمایید.  و اخیرا به یک تعداد کارمندان نیاز دارد. بنا از واجدین شرایط تقاضا می نمایید تا درخواستی و خلص صوانح خویش به ایمل ادرس ارسال نمایید.

 

در