غازی امان الله روغتون په لښکرګاه ښار کی په یوه مصئونه ساحه کی قرار لری په خصوصی سکتور چوکاټ کی فعالیت کوی ټوله اداره یی د روغتیایی کارکونکو له مخته وړل کیږی هدف یی د باکیفیته روغتیایی چاپیریال مینځته راوړل دی د کمیت پرځای ډیره توجه کیفیت ته کوی پخپل چوکاټ کی د ( اورتوپیدی ، جراحی عمومی، جراحی پلاستیک ، عمومی داخله اواطفال ، نسایی ولادی ،د غاښونو درملنه ، او تشخیصیه برخی ) خدمات کوی 

در