شرکت تجارتی گلزار سعادت به چند تن از فروشندگان از طبقه ذکور در بخش فروش کیش چپس نیازمند است. فروشنده وظیفۀ تمثیل و نمایندگی از شرکت را به مشتریان دارد و باید تولیدات و خدمات شرکت را به وجه احسن به مشتری نمایش داده توضیح دهد.

فروشنده باید توضیح دقیق از تولیدات و خدمات  را برای مشتریان دهد تا در روشنی آن هم به شرکت سود دهی بیشتر داشته باشد و هم مشتری تصمیم دقیق گرفته بتواند. یکی دیگر از وظایف فروشنده ملاقاتهای منظم با مشتری است که ضمن آن درباره تغیرات مثبتی که تولیدات خدمات و کیفیت و قیمت آنها ایجاد گردیده صحبت نماید، فرمایشات مشتریان را دریافت نموده و به اسرع وقت جنس را برایشان تهیه نماید، خدمات در خور قناعت را برای مشتریان فراهم نموده توضیحات کامل جنس را بدهد تا در استفاده از آن مشتری به مشکل بر نخورد

در