~~
ارتقای ظرفیت به اساس نتایج (سی بی آر) برنامه ارتقای ظرفیت و اصلاح به رهبری مردم میباشد که تحت بودجه ملی، توسط صندوق وجهی بازسازی افغانستان به مصرف میرسد. برنامه سی بی آر توسط یک کمیتۀ رهبری کننده که متشکل از  وزارت مالیه و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی میباشد نظارت میشود. هدف از سی بی آر کمک کردن در انکشاف ارتقای ظرفیت و اجراات وزارت خانه ها انتخاب شده میباشد تا با عملی نمودن منشور خویش بتوانند خدمات را به مردم افغانستان ارائه نماید. سی بی آر از ایجاد پروسه کادری حمایت میکند تا برای  کارمندان خارجی در اداره خدمات ملکی ضرورت احساس نشود و همچنان با ایجاد ظرفیت کارمندان خدمات ملکی بتوانند اصلاحت اداری را درست تنظیم و تطبیق نماید. برنامه ارتقای ظرفیت و ساختن اداره  با نظارت و گزارش دهی منظم تطبیق میشود. 

 برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج:
 برنامه ارتقای ظرفیت مبنی بر نتایج برنامه افغانی است که توسط افغانها رهبری میشود و توسط بودجه ملی ازصندوق وجهی باسازی افغانستان تمویل میشود.
هدف سی بی آر کمک کردن با حکومت در ارتقای ظرفیت و عملکرد وزارتهای منتخب بوده تا بتوانند تعهدات عرضۀ خدمات را به مردم افغانستان بصورت درست ازطریق برنامه های دارای اولویت ملی ارائه بدارند.  این هدف توسط تطبیق برنامه های مشخص ظرفیت سازی و نهاد سازی که شامل نظارت و ارزیابی و راپوردهی سیستماتیک بر اساس نتایج میباشد بدست آورده خواهد شد.

روند سی بی آر چهار جز بهم وابسته دارد، که عبارتند از:
۱- وسیلهء کمکهای تخنیکی برای آماده سازی و تطبیق برنامه های ارتقای ظرفیت:  وزارت های که دراین ردیف قرار دارند مسولیت رهبری و تطبیق پلانهای همگانی اصلاحات را با کمکهای تخنیکی  دارند.
۲- ارتقای ظرفیت بشری:  وزارت های مربوطه برای استخدام، تمویل و مدیریت کارکنان داخلی با مهارت کمکهای مالی بدست خواهند آورد.  یک ویژه گی سی بی آر تشکیل کدر بلند رتبهء خدمات ملکی و آموزش صدها کارآموز در بخش مدیریت که مدیران خدمات ملکی آینده خواهند بود میباشد.
۳- آموزش خدمات ملکی:  برنامه های آموزشی سفارشی در بخش مدیریت ادارهء عامه تهیه و برای خدمات ملکی ارائه خواهند گردید تا برای بدست آوردن تعهدات وزارت مهارتها و عملیات لازم را داشته باشند.
۴- مدیریت پروژه، نظارت و ارزیابی:  هماهنگی، نظارت و ارزیابی برنامهء سی بی آر توسط دو بخش کمکی پروژه که هریک در وزارت مالیه و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری خدمات ملکی قرار دارند هماهنگ خواهند شد.  بانک جهانی بحیث آمر ای ار تی اف تطبیق برنامه ها را تسهیل و نظارت خواهد کرد.
برنامهء سی بی آر توسط وزات مالیه و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی مدیریت و توسط یک کمیتهء رهبری کننده که متشکل از وزیر مالیه و رئیس کمیسیون متذکره میباشد نظارت خواهد شد. وزارت های مربوطه از برنامهء سی بی آر در قبال نتایج پیشرفت شان در اصلاحات و شاخص های تعین شده همکاری خواهند شد. برنامهء سی بی آر توسط تمام کمکهای تخنیکی شامل بودجه و خارج از بودجه هماهنگ میشود که به وزارت های مربوطه برای بهبود جمعی فعالیتها و جلوگیری از تکرار تهیه خواهند شد.
وزارت احیا و انکشاف دهات:
وزارت احیا و انکشاف دهات برای تهیه و تطبیق برنامه های انکشاف ملی و اجتماعی دهات تأ سیس شده. این وزارت در ۳۴ ولایت افغانستان کارمند داشته که برنامه های وسیع انکشافی را تحت رهبری وزارت که توسط این وزارت و جامعهء بین المللی تمویل میشود ارائه و تطبیق میکند.
هدف عمدهء وزارت احیأ و انکشاف دهات کاهش فقر افغانهای که در دهات زندگی میکنند توسط تطبیق استراتیژی برای افغانهای که در حالت فقر زندگی میکنند میباشد که از دولت و جامعهء مدنی خواستار رسیدگی به محدودیت های کلی اقتصادی، سکتور خصوصی و واقیعت های فقر بوده تا برای کاهش فقر استراتیژی های انکشافی واقعی را تطبیق نمایند.  چنین استراتیژی ها تحت استراتیژی انکشاف ملی افغانستان ساخته شده اند که حکومت افغانستان از آن برای بدست آوردن اهداف هزارسالهء انکشافی ملل متحد و اهداف پیمان افغانستان بحیث یک رهنما استفاده میکند

در