بنیاد بین المللی حقوقی افغانستان در سال ۲۰۰۳ اغاز به فعالیت نموده است

در