انرژی و آب یکی از سکتور های کلیدی حکومت افغانستان به شمار میرود که رشد این سکتور و سرمایه گذاری درآن باعث رشد سکتور خصوصی میگردد،این به نوبه خود باعث کاهش واردات اموال تجارتی در داخل کشور گردیده و باعث افزایش سطح (تولیدات نا خالص ملی) میگردد.

 متخصصین که پیشنهاد میشود درامور بهترسازی، ساده سازی و انسجام سیستم های مالی، تدارکاتی، و منابع بشری ریاست های مالی و حسابی، تهیه و تدارکات و ریاست منابع بشری فعالیت مینمایند  و آنها به شیوه بالمقطع از پروژه پروژه تنظیم، تطبیق و مراقبت بندهای آبیاری و پروژه های تولید، انتقال و توزیع برق استخدام و به شکل یک گروپ کاری منسجم  و هماهنگ کار خواهد نمود.

در