پس منظر وزارت مبارزه علیه موادمخدر:

به اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان و قانون مبارزه علیه مسکرات، مواد مخدر وکنترول آن؛ ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان که مبارزه علیه مواد مخدر منحیث یک موضوع مشترک قرار داده شده؛ وزارت مبارزه علیه مواد مخدرمسؤلیت رهبری درعرصه های پالیسی وبرنامه سازی؛ همآهنگی بودجه مبارزه علیه مواد مخدر با وزارت مالیه وهمآهنگی تلاش های مربوط به مبارزه علیه موادمخدر با وزارت ها وادارات مستقل دولتی را دارابوده؛ همچنان مسئولیت نظارت وگزارش دهی از تطبیق ستراتیژی ملی کنترول موادمخدر به عهده دارد.

در