پس منظر وزارت امورزنان شصت و شش سال قبل (1322هـ ش) در زمان سلطنت محمدظاهرشاه اتحادیه بیست نفری زنان بنابر ضرورت زمان نهادی را تحت نام مؤسسه عالی نسوان به منظورتشکل، آموزش و روشنگری زنان افغانستان ایجاد گردید. مؤسسه مذکور در سال (1342 هـ ش) شامل تشکیل وزارت کار و امور اجتماعی گردیده که بعداً تحت نام میرمنوتولنه (مجتمع زنان) مسمی گردید و بعداً به کلوپ مرکزی نسوان مبدل گردید. بعد از کودتای (7ثور1357هـ ش)، شورای سراسری زنان به حیث یک سازمان اجتماعی/سیاسی تشکیل شد که با استفاده از امکانات دولتی فعالیت های خویش را به پیش میبرد. بعد از ورود طالبان به کابل در سال (1375هـ ش) مؤسسه عالی نسوان و میرمنوتولنه (مجتمع زنان) با هم مدغم گردیده و در عوض مردان در این بخش استخدام گردیدند. بعد از فروپاشی امارت اسلامی طالبان، وزارت امور زنان به اساس توافقات کنفرانس بین المللی بن آلمان در ماه قوس سال (1380هـ ش) به حیث یکی از ارکان قوه اجرائیه اداره مؤقت معرفی گردید. ستراتیژی وزارت امور زنان که قبلاً معطوف به پیش برد امورات خیریه بود، در سال (1382هـ ش) تغییرات قابل ملاحظه در آن رونما گردیده و این نهاد تبدیل به یک ارگان پالیسی ساز گردید. از آن به بعد وزارت امور زنان در قالب چنین چارچوبی اجراآت و فعالیت های خویش را تنظیم نموده که فعالیت های عمده این نهاد را پالیسی سازی جهت بهبود وضعیت اقتصادی/اجتماعی/سیاسی/حقوقی . . . زنان، آموزش و ارتقای ظرفیت کارمندان وزارت/ادارات دولتی پیرامون موضوعات مربوط جندر (تساوی جنسیت)، نظارت از بودجه اختصاص یافته سایر ادارات برای زنان، همآهنگی با سایر ادارات جهت تطبیق هرچه بهتر و بیشتر پلان کاری ملی برای زنان و نظارت از تطبیق آن در سایر ادارات وظایف عمده و اساسی وزارت امور زنان را تشکیل می دهد.

در