وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان:

در سال 1371 خورشیدی مطابق 1992 میلادی ، در بخش ساختار تشکیلاتی دولت اسلامی افغانستان ایجاد و عملاً به فعاليت آغاز نمود که دست آورد های چشمگیر در عرصه های مختلف امور مربوط  به ویژه درراستاي عودت داوطلبانه مهاجرين راداشته است. اين وزارت بمنظورنايـــل آمـــدن وبرآورده شدن هرچه بهتراهــداف استراتيژيك وتطبيق پلان هاي ازقبل پيش بينی شده كــوتاه مدت ، مــيان مدت وطويـــل المدت خـــود  درراستاي رســيدگي به تمامي موارد مربوط به عودت كننده گان وبيجاشده گـــان داخلي به حيث يك اداره مستقل درمركز وواحدهاي دومي در34 ولايت كشور به سطح ریاست ها،آمریت ها وهمچنان نمایندگی های خارجی ،درشهرهای پشاور،اسلام آباد وکویته پاكستان ودرشهرهاي زاهدان ، مشهد وتهران كشور ايران وآسترلیا دارد ، این وزارت بر بنیاد اهداف استراتیژیک خود سعی میورزد تا به افغانهای عودت کننده و بیجا شده داخلی در کشورزمینه اسکان و استقرار مجدد ابتدایی توام با حمایت های حقوقی ، فرصت های کاریابی و اشتغال زایی  و آموزشهای حرفوی ، تخنیکی را در محلات اصلی زیست شان فراهم نماید وهمچنان تامین زمینه بازگشت داوطلبانه و تدریجی پناه جویان ، مهاجرین و بیجا شده گان داخلی ، تحقق شرایط مطمین معیشتی و حقوقی جهت استقرار مجدد آنها به مساعی مشترک ارگان های ذیربط دولتی و نهاد های بین المللی می نماید . همچنین وزارت در نظر دارد برنامه های مالی و اداری خویش را تقویت نماید و اقدامات را در راستای مصرف بودجه انکشافی جهت بهبود عرضه خدمات و رسیدگی موثر به امور روی دست گیرد. اصلاحات و بهبود وضعیت مالی و اداری مستلزم تطبیق برنامه های ارتقای ظرفیت را در ارتباط به منابع بشری می نماید.

در