~~~~مکتب لیسه و کودکستان نگار به هدف ارائه تعلیم و تربیه مبتکرانه و پویا مطابق به مقتضیات زمان و ارزش های ملی و اسلامی بنیاد گذاشته شده است. این مؤسسه تعلیمی مؤظف است تا اولاد خویش را از سطح کودکستان الی صنف دوازدهم مکتب، و حتی بالاتر از آن با تأسیس تحصیلات عالی در  آینده نزدیک، گام به گام همراهی بکند.

در