موسسه آموزش و تحقیق برای صلح (Peace Training and Research Organization - PTRO) یک موسسه افغانی غیر دولتی، غیرانتفاعی وغیر وابسته  است که در راستای آگاهی ، ظرفیت سازی و تحرک اجتماعی  در بخش های  حل منازعات واعمارصلح ، حکومت داری خوب ، حاکمیت قانون و ریسرچ (تحقیق) در مسایل  پروگرام و پالیسی ها  که ممد  پروسه صلح باشد ، کار و فعالیت می نماید.

در