پس منظر اداره عالی تفتیش:

اداره عالی تفتیش ازسال 1300 هجری شمسی درچوکات دولت تحت عنوان (دیوان سنجش )ایجاد شده ،یگانه نهاد عالی مستقل بازرسی کننده امورمالی وحسابی وزارت ها،ادارات ،تصدیها وموسسات ،شاروالی ها وسایرنهاد های که ازبودجه دولت استفاده مینمایند میباشد .درسال 1333 هـ، ش به اساس  مصوبه شورای ملی وقت بنام دیوان محاسبات  مسمی گردید .درسال 1341 بنام ریاست عمومی تفتیش محاسبات تغییرنام نموده واولین اصولنامه را تحت همین نام نافذ ودرسال سال 1344 تعلیماتنامه عمومی تفتیش نیز به تصویب رسید .درسال 1356 دوباره به نام دیوان محاسبات تغییر نام نموده ومطابق ماده (6) به مقام ریاست جمهوری گردید.درسال 1356 بنام ریاست عمومی کنترول وتفتیش تغییروبعداً درسال 1367 بنام اداره کنترول وتفتیش مسمی گردید که درسال 1391 بعد ازانفاذ قانون جدید ، بنام اداره عالی تفتیش تغییرنمود این اداره با داشتن 94 سال سابقه کاری عضویت سازمان بین المللی ادارات عالی تفتیش INTO SA سازمان آسیایی ادارا ت عالی تفتش ASOSAI وسازمان همکاری های اقتصادی ادارات عالی تفتیش  ECOSAI را داشته برعلاوه عضویت کمیته رهبری سازمان ایکوسای را دارا بوده وبرطبق قانو ن اداره عالی تفتیش به مقام محترم ریاست جمهوری وشورای ملی گزارش بازرسی ها را ارایه مینماید .

اداره عالی تفتیش برطبق قانون اداره مکلف است تا بازرسی های ذیل را انجام وگزارش نتایج بازرسی های خویش را به مقام محترم ریاست جمهوری وشورای ملی ارائه نماید .

 

تفتیش رعایت قوانین ومقررات  Compliance Audit   

تفتیش حساب قطعیه دولت     Qatia Audit 

تفتیش مساعدت های خارجی Grants Audit

تفتیش صورت های مالی Financial Audit

تفتیش عملکرد ومحیطی  Performance & Environmental Audit

تفتیش خاص  Special Audit

تفتیش مصارف محرم  Confidential Audit

در