بنیاد آسیا به یک تن مرد و یک تن زن در هر یک از ولایاتی که  در فوق ذکر گردیده بحیث کارمند نظارت و ارزیابی ساحوی ضرورت دارد تا از فعالیت های پروژه ی این نهاد در ولایات فوق الذکر راپوردهی نماید. مشاورنظارت و ارزیابی ساحوی مسئولهماهنگیکلی، اجرایی پلاننظارتوارزیابیدر سطح ولایت خواهد بود. مهمترين معيار براي هرمتقاضی این پستمحل اقامت وی میباشد که باید مسکونه همان ولایتی باشد که بر آن درخواست میدهد.  مشاورنظارت و ارزیابی ساحوی باید از فعالیت های شرکای بنیاد آسیا در ولایت متذکره نظارت نموده و راپور تهیه نماید. چون بنیادآسیادرولایات متذکره کدام دفتر رسمی ندارد بنا" شخص استخدام شده باید از تمام فعالیت های شرکای بنیاد آسیای نظارت حضوری نموده و راپور خود را از خانه اش و یا هر جای دیگری که امکان راپوردهی از آن موجود باشد (انترنت کلپ) تهیه و به دفتر مرکزی ارسال بدارد. البته در بنیاد آسیا تمام نیازمندی های این پست را از لحاظ تجهیزات در نظر خواهد گرفت.
در این پست  فقط در خواست اشخاصی در نظر گرفته میشود که مسکونه ولایت متذکره باشند و در آن بود و باش نمایند.
 

در