ریاست اموراحصایه حیاتی از جمله ریاست های وزارت امورداخله میباشد. وظایف عمده این ریاست تحلیل و تجزیه ارقام احصائیوی وقایع پینجگانه حیاتی (تولدات، وفیات، ازدواجها، طلاقها و مهاجرتها)، تطبیق سیستم جدید ثبت وقایع تولدات ووفیات به سطح کشور، توزیع کارت تولد برای اطفال و اتباع کشور، توزیع تصدیق نامه های فوتی برای اتباع کشور میباشد

در