آشپز و صفا کار

Vacancy Number:01
Title: آشپز و صفا کار
Category:Admin-Clerical
Duration:1 Year
Exp.: 2020-10-11-(4 Weeks From now)
Jobs no:1
Salary:Based Education and Experience
Gender:Male/Female

Location

Organization: خانه شخصی | About خانه شخصی
City: Kabul
Country: AF

Qualification

Education:حداقل فارغ صنف دوازده
Work Experience:یک سال Years
Qualification:

.حداقل فارغ صنف دوازدهبلدیت به زبان انگلیسی اولیت داده میشود


Duties & Responsibilities

تمام اتاق ها، حمام و حویلی را در خانه اختصاص داده شده پاک کند.پاک کاری الماری ها قندیل ها میزها و کوچ ها.شستن تمام ظروف 3 وخت غذا.امده ساختن غذا چاشت برای تمام فامیل.امده ساختن غذا برای شب و نگهداری در یخچال.قبل از رخصت باید اطمینان حاصل کند ظروف ناشسته در اشپزخانه و کدام کار مربوطه نمانده باشد.هفته یک بار شستشو لباس.انجام هر گونه وظایف معقول دیگری را در عملکرد کلی کار که مورد نیاز و یا به عنوان درخواست کارفرما مطرح می شود، انجام دهد


Submission Guideline

متقاضیان  خولص خود را به آدرس ذیل ارسال نماید یا برای اطلاعات با  شماره  ذیل تماس به تماس شوند .

0728259197

[email protected]

Email: [email protected]
در