آشپز

Vacancy Number:KVID20180527-53699
Title: آشپز
Category:Other
Duration:دایمی
Exp.:2018-05-27-(5 Months Ago)
Jobs no:1
Salary:مطابق سیستم رتب
Gender:Male/Female

Location

Organization:Ministry of Transport |About Ministry of Transport
City:Kabul
Country:AF

Qualification

Education: داشتن سند فراغت ازمرکزآموزش فنی وحرفوی یا مهارت وتجربه کا ری . توانائی انجام وظایف مطابق فن یا حرفه
Work Experience:داشتن سند فراغت ازمرکزآموزش فنی وحرفوی یا مهارت و Years
Qualification:

مقتضیات حداقل برای این بست درماده (7)و(8)وضمیمه(2)قانون کارکنان خدمات ملکی ذکرگردیده است .

 

داشتن سند فراغت ازمرکزآموزش فنی وحرفوی یا مهارت وتجربه کا ری .

                  2 :  توانائی انجام وظایف مطابق فن یا حرفه مربوط  .

 

Duties & Responsibilities

رعایت و تنظیم امور نظافتی و صحی در جریان پخت و پز.

حصول اطمینان جهت کمیت و کیفیت مواد خام خوراکه باب.

توزیع عادلانه غذا در موقع مناسب و معین برای صرف کنندگان طعام .

رهنمایی سالم به ملازم  آشپزخانه جهت اجرای بهترامور.

مراقبت جهت استعمال درست وسایل آشپزخانه  .

اشتراک در معاینات مواد خام در جریان خریداری از بازار با هیئات خریداری عندالضرورت .7   اجرای سایروظایف مرتبط به وظیفه که ازطرف مقامات ، مطابق قوانین ، مقررات واهداف وزارت/اداره ، سپرده 


Submission Guideline

Email:[email protected]
در