آشپز

Vacancy Number:108
Title: آشپز
Category:Admin-Clerical
Duration:1 year
Exp.:2018-09-25-(7 Months Ago)
Jobs no:1
Salary:As per organization salary policy
Gender:Male/Female

Location

Organization:SSDA |About SSDA
City:Kabul
Country:AF

Qualification

Education:درجه تحصیل
Work Experience:تجارب لازمه Years
Qualification:

  درجه تحصیلحد اقل با سواد باشد تجارب لازمه ( از تجارب کافی در پخت و پز غذا برخوردار باشد)


Duties & Responsibilities

طبخ غذا جهت تهیه نان برای کارمندان موسسه  مطابق مینوی ترتیب شده

دانستن طبخ غذا های مختلف النوع جهت استفاده کارکنان

ترتیب وتطبیق مینیوی غذائی داده شده از جانب بخش مربوطه

رعایت نظافت در پخت وپز غذا های روزمره وپاکی وصفایی آشپزخانه و ظروف جهت تامین صحت.

تهیه و توزیع چای به کارمندان

نگهداشت و حفظ و مراقبت وسایل آشپزخانه

اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف آمر مربوط سپرده می شود.


Submission Guideline

اشخاص واجد شرایط ازتاریخ  نشر اعلان الی 25 سپتمبر 2018 درخواستی و خلص سوانح خویش را به آدرس ذیل ارسال نمایند.

[email protected]

و یا

                 موسسه SSDA، کارته چهار-ایستگاه تخنیک، کوچه اول مقابل پارک آبی کابل-دست راست خانه   دوم

شماره تماس: 0787133073

Email:[email protected]
در