آفسر توسعه دیتابس( Database Developing Officer)

Vacancy Number:MOT/SSU/42
Title: آفسر توسعه دیتابس( Database Developing Officer)
Category:Information Technology (IT)
Duration:UP TO 30/DEC/2018
Exp.:2018-09-23-(7 Months Ago)
Jobs no:1
Salary:as per NTA
Gender:Male/Female

Location

Organization:Ministry of Transport |About Ministry of Transport
City:Kabul
Country:AF

Qualification

Education:لیسانس در رشته های کمپیوتر ساینس، ICT سایر رشته های مرتبط به تحصیلات با لاتر ارجهت داده میشود.
Work Experience:داشتن 4 سال تجربه کاری در بخش Database Development Years
Qualification:

دایر نمودن برنامه های آموزشی و تکنالوژیکی برای اعضای تیم تخنیکی ، کارمندان دولت، شرکا و کارمندان قراردادی جهت تحلیل درست تحلیل استراتیژیک و تحلیل درست از دیتابیس های موجو و دیتابیس های جدید  .گزارش دهی :تهیه گزارش های مرتب از فعالیت ها و دستآوردهای  واحد تحلیل استراتیژیک در مطابقت به رهنمودهای وزارت ترانسپورت.نگهداری گزارش های روزمره و پیشرفت کار در بخش مدیریت  واحد تحلیل استراتیژیکفعالیت های نهایی :مرور، تقویت و انکشاف پلان های استراتیژیک سازمانی با همکاری نزدیک با دیپارتمنت های مرتبطتکمیل نمودن ارقام و آمار ترانسپورت، جمع آوری ارقام ، تحلیل ارقام و سایر پروژه های مرتبط در عرصه وقت در مطابقت به قوانین و مقررات پالیسی های وزارت ترانسپورت.


Duties & Responsibilities

داشتن توانایی ارائه طرح تخنیکی و حمایت برای تطبیق توسعه دیتابیس های  SAU(Strategic Analysis unit)و ایجاد دیتابیس های نوین برای این وزارت   

کار با تیم عملیاتی SAU (Strategic Analysis unit) در ارزیابی نیازمندی ها (الزامات) و ارایه کمک تخنیکی برای اجرا و توسعه معماری درست دیتابیس.

تمرکز بر مدُل سازی دیتابیس، Update  سازی  برای  بهبود عملکرد دیتابیس ها موجود .

مسئول طراحی، برنامه نویسی و اجرای راه حل های نرم افزاری با استفاده از تکنیک های مدرن و زبان برنامه نویسی روز .

داشتن توانایی و درک  در امورClustering

داشتن توانایی ارایه پیشنهاد در مورد استراتیژی برای حفظ امنیت Transportation Databases.

ارائه پشتیبانی کلی از تکنالوژی معلوماتی برای طراحی، توسعه، اجرای و نگهداری سیستم ها، برنامه  ها ، و دیتابیس این وزارت  

حصول اطمینان از تحقیق و نوآوری در تمامی سطوح فرایند توسعه دیتابیس ها  و سیستم های نوین  

کار با هماهنگی در یک تیم متشکل از مدیران، سرپرستان، تحلیلگران Transportation، کارمندان سیستم، کارمندان شبکه کمپیوتری و دیگر برنامه نویسان که حصول اطمینان از ارائه راه حل های نرم افزاری قسمیکه پلان شده، در قید بودجه و به موقع باشد، صورت گیرد.

حمایت و ظرفیت سازی کارمندان تحت اثر.

تعقیب دستورالعمل ها و استندرد های رهنمایی که برای انجام وظایف بطور موثر مورد نیاز است. 

شرکت همزمان به عنوان یک عضو ارشد تیم توسعه در پروژه های مختلف. این وزارت در عرصه تکنالوژی سازی 

انجام امور بطور موثر بشمول شناسایی منابع دیتا ها (اطلاعات) منظم ، ایجاد دیاگرام تجزیه اطلاعات این دیتا ها ، ارائه دیاگرام جریان اطلاعات و سیستم سازی برای ذخیره این دیتا ها .

انجام سایر وظایف در صورت نیاز.


Submission Guideline

افغانستان – کابل وزارت ترانسپورت

هدایات ارسال :

متقاضیان علاقمند میتوانند کاپی اسناد تحصیلی، تجربه کاری تصدیق شده یا جدول سوانح، فورم مالیه دهی، خود را به آدرس ایمیل [email protected] عنوانی ریاست منابع بشری بخش مشاوریت اداری و منابع بشری  وزارت ترانسپورت ارسال دارند.

علاقمندانکه  اسناد متذکره را ارسال ننمایند واجد شرایط شناخته نمیشود.

لطف نموده نمبر بست (Vacancy Number) و عنوان بست را در موضوع ایمیل خویش بنویسید در هنگام فرستادن اسناد خویش.

Email:[email protected]
در