آفسر حفظ و مراقبت دیتابس

Vacancy Number:MOT/SSU/42
Title: آفسر حفظ و مراقبت دیتابس
Category:Information Technology (IT)
Duration:UP TO 30/DEC/2018
Exp.:2018-09-23-(10 Months Ago)
Jobs no:1
Salary:as per NTA
Gender:Male/Female

Location

Organization:Ministry of Transport |About Ministry of Transport
City:Kabul
Country:AF

Qualification

Education:لیسانس در رشته Computer Science ( ارجهیت به درجه تحصیلی ماستر داده میشود).
Work Experience:داشتن حد اقل 4 سال تجربه کاری در بخش Database Mai Years
Qualification:

متقاضیان باید شرایط ضروری ذیل را دارا باشد در صورت عدم توانایی کارکرد با این موارد غیر واجد شمرده میشوندسلط کامل به زبان های ملی، آشنائی به زبان انگلیسی، پلان گذاری، تحلیل و تجزیه گذارشات، ارتباطات ، بلدیت کامل به قوانین مرتبط به وظیفه و توانایی استفاده از پروگرام های کمپیوتری مرتبط به وظیفه. مهارت های شخصی عالی در بخش های مذاکره و  افهام و تفهیم با شرکا/ ادارات ذیربطداشتن مهارت عالی در استفاده از نرم افزار های   ذیلPHP MySQL technology HTML CSS Java Script Ajax scripting SQL queries Object Pascal code موقعیت کاری:افغانستان – کابل وزارت ترانسپورتهدایات ارسال :متقاضیان علاقمند میتوانند کاپی اسناد تحصیلی، تجربه کاری تصدیق شده یا جدول سوانح، فورم مالیه دهی، خود را به آدرس ایمیل [email protected] عنوانی ریاست منابع بشری بخش مشاوریت اداری و منابع بشری  وزارت ترانسپورت ارسال دارند.علاقمندانکه  اسناد متذکره را ارسال ننمایند واجد شرایط شناخته نمیشود.لطف نموده نمبر بست (Vacancy Number) و عنوان بست را در موضوع ایمیل خویش بنویسید در هنگام فرستادن اسناد خویش.


Duties & Responsibilities

حفظ مراقبت دیتابس های موجود این وزارت   

داشتن توانایی و ظرفیت اخذ Backup و دوباره Restoration  آن در دیتابیس

داشتن توانایی  تمرکز روی تحلیل و تجزیه مشکلات، پیدا کردن مشکلات و ارائه یک راه حل دایمی برای مشکلات که در هنگام راجستریشن دیتا ها در دیتابیس به وقوع می پیوند.  

داشتن توانایی عیب یابی دیتابیس و اپدیت نمودن سرور ها دیتابس  .

داشتن توانایی  کامل نصب نرم افزار در کمپیوتر ها مورد  استفاده از دیتابیس ها  در  این وزارت

داشتن معلومات مکمل در موردنگهداشتن معلومات دیتابیس .

داشتن توانایی   ترتیب پلان هفته وار ربعواروسالانه مطابق به پلان مدیریت مربوطه غرض رسیدن به اهداف تعین شده .

داشتن توانایی   ارایه مشوره د ربرنامه ریزی اجرا ، ارزیابی و دسترس بودن عملکرد دیتابیس و حمایت ازسیستم ها  

داشتن توانایی   توانایی ارتقای ظرفیت و آموزش سیستم های جدید برای استفاده کننده های سیستم.

ترتیب گزارشات از کمبودات و نواقصات امور سیستم دیتابیسبه بخش مربوط .

  تکمیل و غنی سازی معلومات مورد ضرورت در سیستم دیتابیس

اجرای سایر وظایف بر حسب هدایت مسولین ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات واهداف وزارت. 


Submission Guideline

افغانستان – کابل وزارت ترانسپورت

هدایات ارسال :

متقاضیان علاقمند میتوانند کاپی اسناد تحصیلی، تجربه کاری تصدیق شده یا جدول سوانح، فورم مالیه دهی، خود را به آدرس ایمیل [email protected] عنوانی ریاست منابع بشری بخش مشاوریت اداری و منابع بشری  وزارت ترانسپورت ارسال دارند.

علاقمندانکه  اسناد متذکره را ارسال ننمایند واجد شرایط شناخته نمیشود.

لطف نموده نمبر بست (Vacancy Number) و عنوان بست را در موضوع ایمیل خویش بنویسید در هنگام فرستادن اسناد خویش.

Email:[email protected]
در