آفیسر بخش حقوقی

Vacancy Number:1490/020/HRCSD/Ru-WatSIP/MRRD
Title: آفیسر بخش حقوقی
Category:General Labor
Duration:یک سال قابل تمدید میباشد
Exp.: 2020-04-09-(2 Weeks From now)
Jobs no:1
Salary:As per NTA Salary Scale
Gender:Male/Female

Location

Organization: Ru-WatSIP/MRRD | About Ru-WatSIP/MRRD
City: Kabul
Country: AF

Qualification

Education:داشتن دیپلوم لیسانس در رشته حقوق ویا شرعیات
Work Experience:حداقل چهار سال تجربه کاری در بخش مربوطه Years
Qualification:

شرایط تحصیلی/تجربه، مهارت و ظرفیت های کاری مورد نیازداشتن دیپلوم لیسانس در رشته حقوق ویا شرعیات و حداقل چهار سال تجربه کاری در بخش مربوطه، تحصیلات عالی به درجه ماستری ترجیح داده میشود

توانایی کاری و ظرفیت بحث وگفتگو با شرکت های ساختمانی، شوراهای انکشافی و شرکای تطبیق کننده در رابطه به تعدیلات قرار داد ها و تغییرات در جهت کاری غرض اطمینان از مسایل حقوقی

دانستن مهارت های کمپیوتری و آشنایی با سافت ویر های ابتدایی کمپیوتر که شامل برنامه MS Office می گردد

داشتن مهارت های ارتباطات و تکلم به لسان های پشتو، دری ودانستن زبان انگلیسی ترجیح داده میشود

قابلیت ارزیابی شایسته گی های قراردادیان و سوابق تحصیلی شان گزارشدهی بهآفیسر حقوقی گزارشده به مدیر پروژه های اختیاری می باشد 


Duties & Responsibilities

وظایف و مسوولیت هابررسی  قرارداد ها و تفاهم نامه ها مربوط بخش آبرسانی، حفظ الصحه و تعلیمات نظافت (واش) قبل از منظوری و امضا

مشارکت فعال در پروسه مسوده نویسی پالیسی ها و قوانین

همکاری با برنامه آبرسانی و حفظ الصحه روستای در رابطه به طرح طرزالعمل های حقوقی

شرکت در تمامی جلسات مرتبط به موارد حقوقی واجتماعی و فراهم آوری حمایت های تخنیکی در بخش امور حقوقی با برنامه آبرسانی و حفظ الصحه روستایی

طرح و تحلیل اسناد حقوقی در رابطه به موضوعات مختلف مربوط واش مانند پروژه های که به معضلات حقوقی واجتماعی مواجه میگردد

نظارت از تطبیق مراحل حقوقی در قرار داد های پروژه های آب اشامیدنی وحفظ االصحه

قابلیت ترتیب متن سخنرانی های حقوقی و سیاسی به رهبری برنامه آبرسانی و حفظ الصحه روستایی

مسوولیت پیگیری و تسریع پروسه های منظوری تمام اسناد داخلی که توسط برنامه آبرسانی و حفظ الصحه روستایی طرح شده در سطح داخلی برنامه و بیرون از برنامه

شرکت در تمامی جلسات در داخل کابل و ولایات در رابطه به چارچوب کاری حقوقی و سایر مسایل حقوقی دیگر

تحلیل اسناد حقوقی و تهیه آن نظر به پالیسی دولت

شرکت در جلسات مربوط به درخواستی ها و قرارداد ها در رابطه به موضوعات حقوقی در سطح مرکز و ولایات

ارتباط با دفاتر مشاوربت حقوقی وزارت احیا و انکشاف دهات و اتخاذ تصامیم مورد نیاز

بررسی و طرح مشوره ها در رابطه به استراتیژی ها و پالیسی های مربوط آب و حفظ الصحه با در نظر داشت قانون آب

سایر وظایف دیگر که توسط رهبری برنامه آبرسانی و حفظ الصحه روستایی و مسوول پروژه داده میشود


Submission Guideline

Interested Afghans with the required qualifications and experience should submit their applications electronically through [email protected]
While submitting your applications please mention the Title of the position plus Vacancy Number in the subject of the e-mail; please do NOT submit any other supporting documentation or educational certificates with your application. If you are short listed you will be asked to submit electronic copies of your educational certificates and if you are invited to written test you will be required to present the original certificates. Applications will not be accepted after the closing date of the position. Only short-listed candidates will be contacted for written test Note: In the interests of open and fair competition and a merit based selection process applicants are advised that lobbying for a position whether by the applicant or by any person acting on his or her behalf shall result in the immediate disqualification of the candidate from further consideration. Applicants are strongly advised to inform potential supporters of this restriction which shall be strictly enforced.

Please don’t forget to type the Vacancy Announcement Number (1490/020/HRCSD/Ru-WatSIP/MRRD) in Subject while applying online. Application without vacancy number will not be accepted.

Email: [email protected]
در