آمریت امور شهدا و معلولین ولایت سمنگان

Vacancy Number:001
Title: آمریت امور شهدا و معلولین ولایت سمنگان
Category:Management
Duration:permanent
Exp.: 2019-11-15-(2 Months From now)
Jobs no:1
Salary:As per government scale
Gender:Male/Female

Location

Organization: Ministry of Martyrs & Disabled Affairs (MMD) | About Ministry of Martyrs & Disabled Affairs (MMD)
City: Samangan
Country: AF

Qualification

Education:Bachelor
Work Experience:2 Years
Qualification:

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.1. درجه تحصیل داشتن سند تحصیلی لیسانس در رشته های حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، اداره و تجارت ، علوم اجتماعی و ادبیات2. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه) داشتن دوسال تجربه کاری مرتبط به وظیفه3 .مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره ) آشنائی با پروگرام های (ورد و اکسل)

توانائی در اداره، کنترول و ارتباطات


Duties & Responsibilities

مسؤلیت های وظیفوی:طرح وترتیب پلان کاری درمطابقت به پلان عمومی اداره به منظور نیل به اهداف از پیش تعین شده.

مراقبت از تطبیق قوانین ، پالیسی هاو تنظیم امور اجرائیوی آمریت جهت اجرای حقوق ورثه شهدا و معلولین در سطح ولایت.

تطبیق پالیسی ها، برنامه ها، اهداف و پروگرامهای اداره در سطح ولایت با در نظرداشت دیدگاه و استراتیژی انکشاف ملی دولت.

ارائه مشوره های لازم به رئیس اداره جهت بهبود اجراات وتطبیق موثر پلان به وقت وزمان معین.

نظارت وکنترول ازنحوه تثبیت، محاسبه و تادیه  حقوق ورثه شهدا و معلولین درمطابقت به قوانین ومقررات نافذه بمنظور تسریع روند اجراات امور مربوط.

تشخیص وپیشنهاد نیازمندیهای اداره مربوط جهت بهبود اجراات کاری ورفع مشکلات بخشهای مربوط درجلسات هیات رهبری .

تامین ارتباط با موسسات خیریه داخلی و خارجی غرض جلب مساعدت ها برای معلولین و ورثه شهدا نیازمند.

نظارت از پروسه تثبیت و توزیع  مساعدت های داخلی و خارجی که از طرف موسسات خیریه برای معلولین و ورثه شهدا اعطا میگردد.

فراهم نمودن زمینه اشتغال به منظور بهبود وضعیت زنده گی معلولین و ورثه شهدا.

تلاش در جهت فراهم نمودن عرضه خدمات صحی و ورزشی برای معلولین و ورثه شهدا.

سهل ساختن اجراات محاسبوی تفکیک و تصنیف اسناد شهدا وارجاع آن به مدیریت های مربوطه غرض اجراات به موقع مدیریت ورهبری بخش های تحت اثر جهت بهبود کیفیت کاری اداره مربوط.

مدیریت کارمندان تحت اثر جهت حصول اطمینان ازاستخدام ،تشویق،رشد وآموزش آنها.

اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره  سپرده میشود.......................................................................................................................................


Submission Guideline

تمامی کاندیدان واجد شرایط میتوانند برای اخذ فورمه های کاریابی به ریاست منابع بشری وزارت دولت  در امور شهدا و معلولین واقع ایستگاه قلعه خیاط، سرک میدان هوایی، کابل مراجعه نمایند.
اسناد تحصیلی باید تایید شده وزارت تحصیلات عالی باشد.
تجارب کاری در صورتیکه دولتی باشد فورم خلص سوانح تایید شده که بیشتر از شش ماه نگذشته باشد و در صورتیکه تجارب کاری در سکتور خصوصی/ موسسات باشد، کاپی قرارداد کارت ضمیمه شود.
اسناد تحصیلی و تجارب کاری تایید شده خویش را ضمیمه فورم کاریابی نمایید.
بعد از تکمیل نمودن فورم کاریابی را به ریاست منابع بشری وزارت دولت  در امور شهدا و معلولین واقع ایستگاه قلعه خیاط، سرک میدان هوایی، کابل تسلیم نمایید.

Email: [email protected]
در