آمریت تحلیل و تعقیب عواید ادارات دولتی گروپ دوم

Vacancy Number:604 - 599 – 594 -05- 90- 20
Title: آمریت تحلیل و تعقیب عواید ادارات دولتی گروپ دوم
Category:Facilities
Duration:دایمی
Exp.: 2019-08-13-(1 Month From now)
Jobs no:1
Salary:مطابق سیستم رتب و معاش
Gender:Male/Female

Location

Organization: Ministry of Finance | About Ministry of Finance
City: Kabul
Country: AF

Qualification

Education: لیسانس مرتبط به وظیفه و به درجات بلند تر تحصیلی ترجیح داده میشود
Work Experience:دو سال مرتبط به وظیفه Years
Qualification:

تحصیلات،تجارب ومهارت های لازممقتضیات حد اقل برای این بست درماده ( 7  (و ( 8 ) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکرگردیده است. درجه تحصیل لیسانس مرتبط به وظیفه ، به درجات تحصیلی بالاترترجیح داده میشود  تجارب لازمه  نوع و مدت زمان تجربهدو سال مرتبط به وظیفهمهارت های دیگر کورس های کوتاه مدت،آموزش هایداخل خدمت وغیره تسلطومهارتدرلسانهای ملی،بلدیت به زبان انکلیسی واشنایی کامل به کمپیوتر مرتبط به وظیفه.پلان گذاری، تحلیل و تجزیه گذارشات، مدیریت ارتباطات ، بلدیت کامل به قوانین،پالیسیهاوطرزالعملهای مرتبط به وظیفه،بلدیت به لسان های ملی کشورولسان انگلیسی وبلدیت به کمپیوترمرتبط به وظیفه ومهارت استفاده درست ازسیستم تنظیم مالیات سیکتاس


Duties & Responsibilities

هدف وظیفه:تحقیق وتحلیل درموردچشمه های عوایدغیرمالیاتی باهمکاری وهماهنگی اداراتدولتی جهت اصلاح رشد وتوسعه منابع عواید غیرمالیاتی. شرح وظایفطرح وترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار وسالانه جهت دستیابی به اهداف تعین شده  .

تنظیم مامور عملیاتی بخش  تحقیق و تحلیل بمنظورتطبیق پروسیجرهای ترتیب شده درادارت دولتی ووزارت خانه هابطوریکسان .

تشخیص منابع موجودوبالقوه عوایدغیرمالیاتی درادارات دولتی بمنظورترتییب پلان عوایدی.

نظارت ازتامین روابط با مسؤلین بخش پلان عوایدوادارت دولتی ووزارت خانه ها  بمنظور تطبیق پلان تعین شده .

تأمین ارتباط باوزارت خانه هاوادارات دولتی مشخص پیرامون نقش و فعالیت های ریاست عمومی عواید  بمنظور هماهنگی وتحصیل عواید غیر مالیاتی.

نظارت ازترتیب جدول زمانی جمعآوری معلومات و مشوره هاباکارمندان بخشهای عوایدی اداراتدولتی ووزارت خانه هاغرض تحلیل وتحقیق عوایدغیرمالیاتی.

تحقیق وتحلیل چشمه های جدید عوایدی درادارات دولتی ووزارت خانه ها بمنظوررشدعواید

ارائیه مشورهای لازم تخنیکی به بخش های عوایدی ادارت دولتی ووزارت خانه ها بمنظورحل موضوعات مغلق وجمع آوری عواید.

اجرای سایروظایف برحسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق قوانین مقررات واهداف وزارت.


Submission Guideline

به اطلاع واجدین شرایط ذکور و اناث که تابعیت افغانی داشته باشند رسانیده میشود تا خود را در بست های فوق الذکر کاندید نمایند اشخاص واجد شرایط از تاریخ1397/12/22الی 1398/1/6می توانند فورمه های مخصوص درخواستی را از ساعت ۸:۰۰ قبل از ظهر الی ۱:۰۰ بعد از ظهر از مدیریت  توزیع و جمع آوری فورم ریاست  منابع بشری وزارت مالیه  اخذ و بعد از خانه پوری دوباره تسلیم دهند. در صورت ضرورت به شماره تلیفون های (۰۷۷۹۸۵۸۷۵۰، ) تماس گیرند، معلومات لازم داده خواهد شد. داوطلبان میتوانند فورم درخواستی را از ویب سایت http://mof.gov.af/fa/jobs داونلود و بعد از خانه پری به ایمیل ادرس  وزارت [email protected]  ارسال دارند،  و ایمیل ادرس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی  [email protected]  را در کاپی بیگرد.

 نا گفته نباید گذاشت که تاریخ امتحان بعد از بررسی مقدماتی به شخص کاندید خبر داده میشود، لذا ادرس مشخص خویش را توام بانمرات تلیفون و ایمیل ادرس در فورمه درخواستی طور دقیق بنوسید و عنوان بست در موضوع ایمیل و فورم مشخصاْ ذکر ګردد. بعد از سپری شدن مدت معینه درخواستی پذیرفته نمی شود. شرایط هر بست در لایحه وظایف درج ګردیده است.

اسناد ضروری که ضم فورم ګردد: ۱- اسناد تحصیلی تائید شده وزارت تحصیلات عالی (دیپلوم) ۲- اسناد تجربه کاري: ۱- در صورت که کارمند دولت باشد خلص سوانح که از تاریخ صدور آن شش ماه سپری نشده باشد. ۲- در صورت که در ادارات غیر دولتی و شرکت ها ایفای وظیفه نموده باشد کاپی قرار داد خط و فورم مالیه دهی TIN

               ټولو نارینه او ښځینه افغانی تابعیت لرونکو نوماندانو ته خبر ورکول کېږي  چې په پورتنیو بستونو کې نوم لیکنه وکړی.

   په شرطونو پوره کسان د 1398/1/6نېټې نه تر 1397/12/22نېټې پورې کولاﺉ شي د غوښتنلیک ځانګړې فورمه د سهار له ۸:۰۰ بجو څخه دماسپښین تر۱:۰۰ بجې پورې د مالیې وزارت مرکز کې د بشری منابعو ریاست د فورم د توزیع  مدیریت،   څخه تر لاسه، له ډکولووروسته یی بیرته اړونده مرجع ته  وسپاري. د اړتیا په وخت کې کولای شی  ۰۷۷۹۸۵۸۷۵۰)، ) شمېرې سره اړیکه ونیسئ، لازم معلومات به درته درکړل شي.  داوطلبان کولای شی  چې فورم  له ویب سایټ څخه http://mof.gov.af/fa/jobs ښکته (ډانلوډ) او له ډکولو وروسته یې دوزارت  ایمیل (برېښنالیک) [email protected]  ته  واستوي. او د اداری اصلاحاتو او ملکی خدماتو خپلواک کمیسیون  بریښنالیک [email protected]  په کاپی کي ونیسئ.

-پاتې د نه وي چې د اسنادو له لومړنۍ څیړنې نه وروسته به د ازموینې  د نیټې په هکله نوماند ته خبر ورکول کېږي، نو خپله د بريښنالیک پته اوګرځنده ټیلفون شمېره په سمه توګه د غوښتنلیک په فورمه کې ولیکی، د بست عنوان باید په بریښنلیک او فورمه کې (موضوع) واضح ولیکل شي. د نیټې له پای ته رسیدو وروسته   غوښتنلیک نه منل کېږي. د هر بست شرایط د دندو په لایحه کې ذکر شوي.

ضروری اسناد چې باید د فورم سره وسپارل شي عبارت دي له: ۱- د لوړو زده کړو وزارت له لوري تصدیق شوی تحصیلی سند (ډیپلوم) ۲- د کاري تجربې سندونه: ۱- که چېرې یې په دولت کې کار کړی وی خلص سوانح چې د صادریدو له نیټه یې شپږ میاشتې نه وې تېرې شوې. ۲- د نا دولتی ادارو او شرکتونو سره د کار په صورت کې د قرارداد کاپی او د مالیې د ورکړې فورم

Email: [email protected]
در