آمر احصائیه

Vacancy Number:MOT/025
Title: آمر احصائیه
Category:Admin-Clerical
Duration:دایمی
Exp.: 2018-07-27-(6 Months Ago)
Jobs no:1
Salary:مطابق سیستم رتب
Gender:Male/Female

Location

Organization: Ministry of Transport | About Ministry of Transport
City: Kabul
Country: AF

Qualification

Education:لیسانس) د ر رشته اقتصاد ، مدیریت مالی، پالیسی اداره عامه ، اداره مدیریت ، حقوق و علوم سیاسی و مدیر
Work Experience:دو سال Years
Qualification:

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده (7) و ( 8) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است .حد اقل درجه تحصيل: )لیسانس) د ر رشته  اقتصاد ، مدیریت مالی،  پالیسی اداره عامه ، اداره مدیریت ، حقوق و علوم سیاسی و مدیریت

تجارب لازمه (      دو سال            ):

مهارت هاي ديگر(بلدیت بیکی از لسان های رسمی کشور و آشنائی به پروگرام های دفتری کمپیوتر )


Duties & Responsibilities

طرح پلان فعالیت های  ماهوار  ربعوار سالانه برای آمر یت احصائیه .

ارایه گزارش  از تطبیق پلان های مطروحه بریاست پلان وزارت .

کنترول از چگونگی طرح پیشبینی پلان شاخص های انتقالاتی باربری و مسافر بری و انکشافی سالانه.

وارسی از امور دفتر داری، جمع آوری  راپور های هفته  وار مامور انتقالاتی  اموال مسافرین از ولایات .

ارجاع راپور های انتقالات ترانسپورت  باربری و مسا فر بری در اخیر هر برج به وزارت ترانسپورت .

ارائیه احصائیه پروتوکول  های انتقالاتی ولایات در بخش باربری ومسافر بری به ریاست پلان وزارت .

کنترول از تحقق و تطبیق پلان انتقالاتی ولایات .

تکثیر و ارسال پلان سالانه انتقالاتی  به تمام ولایات و نماینده گی های خارجی جهت تطبیق .

جمع آوری پلان پیشبینی شده حجم انتقالات سالانه ادارات دولتی و موسسات داخلی وخارجی درولایات.

نظارت و کنترول از ثبت احصائیه وسایط باربری (لاری ، تانکر بسرانی و ریکشا ) در ولایات .

مدیریت از کارکنان تحت اثر جهت حصول اطمینان  از نطبیق پلان ،تشویق رشد و آموزش انها.

تطبیق اهداف پروگرام های اداره مربوطه .

اتخاذ تصمیم در امر تحقق اهداف و پروگرام های  اداره مربوطه .

هدایت و رهبری کارکنان مسلکی و اجرائیوی تحت اثر .

کنترول از کار بخش های پلانی  و احصائیوی ادارات مرکز و ولایات.

سایر وظایف که از طرف آمر مستقیم سپرده میشود .


Submission Guideline

Email: [email protected]
در