آمر استخدام

Vacancy Number:1
Title: آمر استخدام
Category:Administrative
Duration:1 Year(s) & 0 Month(s)
Exp.: 2016-11-12-(3 Yearss Ago)
Jobs no:1
Salary:0
Gender:Male/Female

Location

Organization: Ministry of Economy | About Ministry of Economy
City: Kabul
Country: AF

Qualification

Education:حداقل لیسانس در یکی از رشته های ذیل:اداره و تجارت، اداره عامه، اداره ومدیرت، مدیریت منابع بشری، حقوق
Work Experience:2 Year(s) Years
Qualification:

شرایط تحصیلی و تجربه کاری :

حداقل شرایط لازم برای احراز این بست احکام مندرج ماده 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

1. حداقل لیسانس در یکی از رشته های ذیل:اداره و تجارت، اداره عامه، اداره ومدیرت، مدیریت منابع بشری، حقوق وعلوم سیاسی، علوم اجتماعی، ادبیات، اقتصاد و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.

2. دو سال تجربه کاری مرتبط بوظیفه .

3. اشنایی کامل با برنامه های کمپیوتر (MS Office Package)

4. تسلط بریکی از زبان های رسمی (دری، پشتو) و آشنایی با زبان انگلیسی.Job LocationAfghanistan - KabulEducation:Bachelors Degree, Government


Duties & Responsibilities

وظایف و مسؤولیت ها:

1. طرح پلان کاري و پلان استخدام درمطابقت به پلان ریاست منابع بشری واهداف وزارت ونظارت از تطبیق موثر آن؛

2. نظارت از پروسه استخدام در مرکز و ارايه گزارش به موقع به رئيس منابع بشري.

3. طی مراحل اسناد مربوط به استخدام، تبدیلی، انفکاک و تقرر مجدد در مطابقت با قانون جهت اخذ منظوری از مقام وزارت؛

4. .حصول اطمینان از به موقع بودن ، بدون تبعیض بودن طی مراحل اسناد استخدام در مرحله شارت لست ، مصاحبه و اعلان نتایج و باسخ گویی به مطالبات کمیته حل اختلافات و بورد رسیدگی به شکایات در بحث مربوط به استخدام کارکنان.

5. حصول اطمینان از اعلان بست ها بصورت وسیع در ویب سایت وزارت، ویب سایت های مرتبط به کاریابی وسایر امکانات ممکنه.

6. معرفی کارمندان جدیدالتقرربه آمریت ارتقاء ظرفیت جهت اشتراک در برنامه "معرفی مقدماتی وظایف به کارکنان جدیدالتقرر" دروزارت.

7. هماهنگی با بخش های مربوطه وزارت وکمیسیون مستقل اصلاحات اداری جهت طی مراحل بست های واجد شرایط استخدام در هماهنگی با رهبری وزارت .

8. ایجاد هماهنگی با مدیران اداری ولایات جهت اخذ معلومات درمورد بست های کمبود ومطالبه همکاری جهت استخدام بست های کمبود وزارت شامل صلاحیت والیان ولایات.

9. نظارت و کنترول از ترتیب نمودن اوراق مقدماتی مکتوب قوای بشری، استعلام های صحی و جنائی به مراجع مربوط.

10. نظارت کنترول وبررسی اسناد کاندیدان ولایتی که جهت اخذ منظوری بمرکز توصل میورزد.

11. حصول اطمینان از اینکه تمام فعالیتهای این آمریت در مطابقت با احکام اسناد تقنینی مربوطه صورت میگیرد.

12. معرفی کارمندان جدید التقرر بعد از تکمیل پروسه رقابتی به بخش های مربوط.

13. نظارت از ترتیب جدول معاشات رتب و معاش جدید و سهمگیری در تطبیق رتب و معاشات جدید کارمندان و اجیران.

14. تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اسا س پلان کاری بخش آمریت استخدام.

15. ترتیب گزارشات ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت برای مقام ریاست بمنظور مطلع ساختن از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوطه.

16. حصول اطمینان از مدیریت سالم، استخدام، تشویق، ترغیب، آموزش وانکشاف کارکنان، جهت اجرای بهتر امور مطابق معیارهای تعیین شده؛

17. راه اندازی ارزیابی اجراآت تمام کارمندان تحت اثر، مطابق مقتضیات قانون کارکنان خدمات ملکی.

18. اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف ریاست مربوطه.

نتایج متوقعه:

در مدت دو ماه بعد از تقرر کارمند باید یک پلان کار مفصل و مقاصد (SMARTA) موقف خویش را مطابق به چهارچوب نتایج برنامه سی بی آر و مسولیت ها/مکلفیت ها لایحه وظایف خویش را انکشاف دهگزارش دهی :

آمر استخدام به رئیس منابع بشری گزارش میدهد.


Submission Guideline

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم:
به اطلاع آن عده متقاضیانی که جهت اشـتراک در اســـــتخدام رقابتی بست های اول الی پنجم خدمات ملکی تحت پوشش برنامه (سی بی آر) که از طریق ریاست منابع بشری وزارت اقتصاد اعلان میگردد، رسانیده می ‌شود تا مراتب آتی را جداً رعایت نمایند.
1. ماده دوم فرمان شماره 92 مقام عالی ریاســــــت جمهوری "هرگاه کاندیدان بست‌های خدمات ملکی، بست‌های نظامی و غیر خدمات ملکی، در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه در تقررشان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم می‌گردند".
2. کاندیدان محترم مکلف هســـتند تا از فورم رسمی درخواستی برنامه ریاســــت واحد حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (سی بی آر) استفاده نمایند. جهت دریافت فورم درخواستی یاد شده به لسان های دری و انگلیسی به آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت اقتصاد و یا به لینک ذیل مراجعه نمایند.
http://www.afghanexperts.gov.af/?page=Forms_Download_Page
3. کاندیدان محترم فورم کاریابی اختصاصی برنامه (سی بی آر) را بعداز خانه پری دقیق قبل از ختم تاریخ اعلان به آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت اقتصاد و یا به ایمیل آدرس ریاست منابع بشری وزارت اقتصاد ارسال نمایند و همچنان ایمیل آدرس بخش منابع بشری واحد های حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (CBR) را در کاپی (CC) داشته باشند.
4. کاندیدان محترم کاپی تصدیق و یا اسناد تحصیلی ‌شان را که تأییدی وزارت تحصیلات عالی را داشته باشد، ضم فورم درخواستی نمایند؛ هیچگونه تصدیق، تحسین ‌نامه تحصیلی و سرتفیکت پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی مدار اعتبار نمی ‌باشد تا زمانی که به تأیید وزارت محترم تحصیلات عالی نرسیده باشد
5. اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.
6. اسناد تحصیلی خارج مرز که در وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی و کاپی مکتوب ارزیابی را یکجا ضم فورم درخواستی نمایند.
7. از آنجایی که ریاست محترم مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در ترانسکریپت نمرات ویا سرتفیکیت ها صرف از ثبت و راجستر بودن مؤسسه تحصیلی تصدیق می‌ نماید، بناءً ایجاب می ‌نماید تا کاندیدان محترم که از پوهنتون‌ها و یا مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی فارغ گردیده‌اند؛ کاپی سند تحصیلی را یکجا با مکتوب فراغت از ریاست مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضم فورم درخواستی نمایند.
8. کاندیدان محترم که در ادارات دولتی به شکل رسمی اجرای وظیفه می‌نمایند و یا قبلاً وظیفه اجرا نموده‌اند، یک قطعه فورم خلص سوانح جدید‌شان را که تاریخ صدور داشته باشد، از آخرین مرجع کارکردش ضم فورم درخواستی نمایند. هیچگونه خلص سوانح که از واحدهای دومی مرکز و ولایات صادر گردیده باشد، مدار اعتبار نمی‌باشد مگر اینکه به تأیید واحد اولی وزارت یا اداره مربوطه رسیده باشد.
9. کاندیدان محترم که در مؤسسات معتبر بین‌المللی اجرای وظیفه نموده‌اند. اسناد و سوابق کاری‌ شان را یکجا با کاپی قرارداد ضم فورم درخواستی نمایند.
10. به اساس هدایت مصوبه شماره (5) مورخ 15/4/1392 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، تصدیق تجربه کاری متقاضیان بست های خدمات ملکی از جانب مؤسسات و شرکت‌ های خصوصی در صورتی اعتبار دارد که بعد از تصدیق ثبت و راجستر بودن مؤسسات و یا شرکت در مرجع مربوطه، قرارداد کار و فورم مالیه دهی از مؤسسه و یا شرکت که اجرای وظیفه نموده و به ضمیمه مکتوب رسمی عنوانی ریاست منابع بشری وزارت اقتصاد ضم فورم درخواستی ارایه گردد.
11. هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری کاندیدان مشکوک به نظر برسد بعد از معلومات دقیق از مراجع مربوط، جهت روشن شدن موضوع به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردند.
12. کاپی اسنادی را که کاندیدان ارایه می ‌دارند، روشن و قابل خوانش باشد، در غیر آن ناقص ارزیابی گردیده و هیچگونه اسناد جداگانه بعداز تسلیمی فورم درخواستی پذیرفته نمی‌شود.
13. در صورت ارائه درخواستی از طریق ایمیل، کاندیدان مکلف اند تا فورم درخواستی و اسناد مکمل خود را به ایمیل آدرس ریاست منابع بشری وزارت اقتصاد ارسال نمایند و همچنان ایمیل آدرس بخش منابع بشری واحد های حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبنی بر نتایج (CBR) را در کاپی (CC) داشته باشند.

کاندیدان محترم در صورت ضرورت به شماره های ذیل تماس گیرند:

0202103296
0700596667

Submission Email

[email protected]; [email protected]

 

Email: [email protected]; [email protected]
در