آمر خدمات تکنالوژي معلوماتی

Vacancy Number:( AOP-IT-006)
Title: آمر خدمات تکنالوژي معلوماتی
Category:Government Management IT
Duration:Permanent - دایمی
Exp.: 2021-04-19-(1 Week From now)
Jobs no:1
Salary:As per organization salary scale
Gender:Male/Female

Location

Organization: ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری ا.ا | About ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری ا.ا
City: Kabul
Country: AF

Qualification

Education:حد اقل دارای سند تحصیلی لیسانس در رشته تکنالوژی معلوماتی و به درجه تحصیلی بالاتر در رش
Work Experience:چهار سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه Years
Qualification:

د گمارنی شرایط / شرایط استخدامشرایط عمومی:  حد اقل شرایط لازم برای احراز این بست در احکام مندرج مادۀ 13 قانون کار ذکر گردیده است.درجه تحصیل: حد اقل دارای سند تحصیلی لیسانس در رشته تکنالوژی معلوماتی،کمپیوتر ساینس و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.تجارب لازمه: چهار سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.:مهارت هاکورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره•           بلدیت کامل به یکی از زبان های ملی کشور و بلدیت به زبان انگلیسی•           بلدیت با برنامه های کمپیوتری (MS Windows MS Office and Internet)•           داشتن مهارت های مدیریت، شناخت چهارچوب قانونی فعالیت ها، مهارت درترتیب طرزالعمل، رهنمود، میکانیزم و پلان کاری و اجرای وظایف محوله به شکل مؤثر و زمان معین مطابق پلان طرح شده. 


Duties & Responsibilities

د بست سرلیک/ عنوان بست:  آمر خدمات تکنالوژي معلوماتیرتبه: (اول)تعداد: ( (1)( AOP-IT-006) :کود:د دندی موخه/ هدف وظیفهمدیریت از روند ارائه خدمات تکنالوژی معلوماتی غرض فعال نگهداشتن سیستم و تجهیزات تکنالوژیکی موجود در ریاست عمومی ادارۀ امور و ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری مطابق قوانین و مقررات نافذه. :مسولیتونه/ مسولیت هاترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی جهت رسیدن به اهداف تعیین شده؛ترتیب طرزالعمل، رهنمود، میکانیزم و لوایح کاری بخش مربوطه غرض انسجام و پیشبُرد بهتر امور؛نظارت و حصول اطمینان از تشخیص و ترتیب لست نرم افزار، سخت افزار و وسایل تکنالوژی معلوماتیمورد ضرورت ریاست عمومی ادارۀ امور و ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری مطابق پلان سالانه و ارائه آنبه مراجع ذیربط غرض تهیه و تدارک؛حصول اطمینان از ارائه نظریات فنی و مسلکی و تصدیق از مشخصات وسایل تکنالوژی معلوماتی که خریداری میگردد؛نظارت و حصول اطمینان ارائه خدمات تیلفون های دیجیتل، زیمنس و GSM ریاست عمومی اداره امورریاست جمهوری و ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری؛حصول اطمینان از فعال نگهداشتن و رفع مشکلات تخنیکی سیستم تیلفون های دیجیتل، زیمنس و سیم کارت های مخابراتی GSM ریاست عمومی ادارۀ امور و ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری؛نظارت از تطبیق مصارف بل (invoice) تیلفون های دیجیتل و جی اس ام (GSM) ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری و ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری؛نظارت از فعالیت های مدیریت عمومی ورکشاپ تخنیکی تکنالوژی معلوماتی و حصول اطمینان از رسیده گیبه موقع غرض رفع مشکلات تخنیکی و فعال سازی و سایل و تجهیزات تکنالوژی معلوماتی موجود در اداره؛دریافت، مطالعه، تحلیل و تائید عموم اسناد بخش مربوطه و حصول اطمینان از ارسال آن به مراجع ذیربط؛مدیریت اجراآت کارمندان تحت اثر و ارائه مشوره های مؤثر غرض ارتقای سطح بازدهی و دستیابی به اهداف تعیین شده مطابق پلان طرح شده؛تشخیص مشکلات بخش مربوط و شریک ساختن آن با مقامات ذیصلاح با ارائه پیشنهادات و راه های حل آن؛ترتیب گزارش از چگونگی اجراآت و فعالیت های انجام شده و ارایه آن به رئیس تکنالوژی معلوماتی؛اجرای سایر امور متفرقه حسب هدایت آمرین ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره. 


Submission Guideline

غوښتنلیک لپاره / برای درخواست

کاندیدان میتوانند درخواستی خویش را (سی وی + تصدیق کارکردگی + سند تحصیلی) طی یک فایل واحد پی دی اف از طریق انترنت به ایمیل آدرس بخش استخدام  با ذکر عنوان و کود بست ارسال نمایند

همچنان به آگاهی تمام کاندیدان رسانیده میشود درخواستی های که شرایط بست را تکمیل نتوانسته، اسناد لازم را ضم ننموده و یاکود بست در عنوان ایمیل شان ذکر نشده باشد در نظر ګرفته نمیشود و نیز هارد کاپی عریضه ها و درخواستی ها قابل قبول نبوه و مزاحم بخش مربوطه نگردند

:ایمیل آدرس

 [email protected]

 

Email: [email protected]
در