آمر مصونیت تخنیکی

Vacancy Number:KVID20180527-53705
Title: آمر مصونیت تخنیکی
Category:Transportation
Duration:دایمی
Exp.:2018-05-27-(5 Months Ago)
Jobs no:1
Salary:مطابق سیستم رتب
Gender:Male/Female

Location

Organization:Ministry of Transport |About Ministry of Transport
City:Kabul
Country:AF

Qualification

Education:دارای سند تحصیلی حداقل لسیانس در رشته تخنیک ترانسپورت زمینی
Work Experience:حداقل 2-سال تجربه کاری مرتبط به امور رشته Years
Qualification:

مقتضیات حداقل برای این بست درماده ( 7 ) و( 8 ) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکرگردیده است.

حد اقل درجه تحصيل:

دارای سند تحصیلی حداقل لسیانس  در رشته تخنیک ترانسپورت زمینی
تجارب لازمه ( نوع ومدت زمان تجربه):
حداقل 2-سال تجربه کاری مرتبط به امور رشته
قابلیت تطبیق خط ومشی (پالیسی) اداره مربوط را دارا باشد.
توانائی رهنمائی وکنترول اداره را دارا باشد.
مهارت هاي ديگر(كورس هاي كوتاه مدت ، در امور مصونیت ترانسپورتی  آموزش داخل خدمت .
برنامه هاي كمپيوتر(ورد اکسل-افیس بلدیت به لسان انگلیسی ،اشنائی در بر نامه های مدیریت منجمنت. )

ترتیب کننده –امریت انکشاف اداره ---

Duties & Responsibilities

طرح و ترتیب پلان  امریت مصونیت تخنیکی  بطور ماهوار ،ربعوار و سالانه  واخذ منظوری  ان از ریاست  خدماتتخنیکی مصونیت 

رهبری ،انسجام و سازماندهی  امور مصونیت در شعبات مربوطه.تنظیم و تطبیق پلان  های انکشافی  در بخش مربوطه

نظارت ، و کنترول، تحلیل ،مراقبت  و ارزیابی اجراات  یومیه شعبات  مربوطه در بخش مصونیت تخنیکی .

تشخیص و پیشنهاد نیاز مندی های تشکیلاتی و بودجوی  به اساس پلان کار سالانه  در بخش های کاری .

طرح و تحلیل برای  ترویج  تدریجی تکنالوژی معاصر جهت تامین مصونیت  بیشتر در بخش  های مربوطه .

تحلیل و ارزیابی شعبات  مربوطه جهت  رعایت تخنیکی  ایمنی در مطابقت به پیش رفت های جهانی.

اشتراک در جلسات تخنیکی  وزارت خانه ها  و ادارات در عرصه  امور تخنیک  ایمنی و حفظ محیط زیست

مدیریت از کارکنان  تحت اثر جهت اصول اطمینمان  از چگونگی  اجراات یومیه  وسطح اگاهی انها.

ارائیه پیشنهادات  به هدف مکافات  و مجازات کار کنان  تحت اثر  به رئیس مربوطه .

جمع اوری گزارشات  کاری از شعبا مربوطه و ارائیه گزارش  به رئیس خدمات تخنیکی  و مصونیت

انجام سایر وظایف  که از طرف رئیس  مربوطه  و یا مقام وزارت  مطابق  به قوانین و مقررات به وی سپرده میشود.


Submission Guideline

Email:[email protected]
در