استادان کادری دایمی مضامین طبی

Vacancy Number:03/1398/HRM/GHALIB
Title: استادان کادری دایمی مضامین طبی
Category:education
Duration:یک سال با قابلیت تمدید
Exp.: 2019-07-17-(5 Days From now)
Jobs no:6
Salary:مطابق به پالیسی امتیازات پوهنتون
Gender:Male/Female

Location

Organization: Ghalib University پوهنتون غالب | About Ghalib University پوهنتون غالب
City: Kabul
Country: AF

Qualification

Education:حد اقل ماستر مضامین تذکر یافته
Work Experience:حد اقل سه سال تجربه تدریس در یکی از پوهنتون های مع Years
Qualification:

الزامات گزینش در پوهنځی طب معالجویاستاد مضمون بیوشمی، حد اقل ماستر بیوشمی

استاد مضمون: پتالوژی، حد اقل ماستر پتالوژی

استاد مضمون: فارمکولوژی، حد اقل ماستر فارمکولوژی          الزامات گزینش درپوهنځی ستوماتولوژیاستاد مضمون: فزیک و بیوفزیک، حد اقل ماستر فزیک/ بیوفزیک

استاد مضمون: بیولوژی، حد اقل ماستر بیولوژی

استاد مضمون: جراحی وجه، حد اقل ماستر جراحی وجهالزامات مشترک گزینش در پوهنځی طب معالجوی و ستوماتولوژیترانسگرپت نمرات : داشتن نمرات کادری

آشنایی کامل با برنامه های؛

Microsoft Word Microsoft Excel PowerPoint

آشنایی به زبان های: دری، پشتو و انگلیسی


Duties & Responsibilities

تهيه مواد درسی مضمون مربوطه براي تدریس؛

تهيه رهنمود کارهاي عملی – ساحوي و لابراتواري؛

تهيه پلان درسی ساعتوار مضمون مربوطه؛

داشتن پلان کار ماهوارمطابق معيارات فعاليت هاي اکادميک؛

پيشبرد دروس نظري و عملی مطابق تقسيم اوقات و ضرورت پوهنحی؛

کنترول حاضري محصلان درساعات مربوطه و ثبت آن در سیستم (دیتابیس)؛

 رهنمایی اعضاي کدر علمی و محصلان مطابق قانون تحصيلات عالی؛

ارزیابی آثارو کنفرانس هاي علمی اعضاي کدر علمی و سایردانشمندان و ابرازنظردررابطه به آنها؛

اشتراک فعال درمحافل علمی منحيث گرداننده ، سخنران و یا اشتراک کننده مطابق صلاحيت اکادميک؛

اشتراک فعال در کميته ها، مجالس و شورا هاي پوهنحی و پوهنتون؛

سهمگيري مسؤولانه در بهبود امور پوهنحی و پوهنتون به منظورانكشاف علمی و تدریسی؛

برگزاری سمینار های آموزشی برای محصلان؛

ارتقاي سویه علمی خود به ویژه در رشته اختصاصی و کسب مهارت هاي کاري ووظيفوي؛

تاليف کتاب هاي درسی ، ممد درسی و پيشبرد تحقيقات علمی مطابق صلاحيت هاي علمی؛

ابرازنظربراي بهبود اموراکادميک پوهنتون ونصاب درسی موجوده به مسؤولين مربوط؛

تشویق محصلان براي فراگيري بهتردرس و سهمگيري در فعاليت هاي درسی، اجتماعی وفرهنگی پوهنتون؛

اشتراک درامتحانات پوهنتون؛

حفظ اسرار اداره و جلوگيري از انتقا ل مواد درسی و سایرداشته هاي معنوي و مادي پوهنتون به افراد و نهاد هاي دیگر بدون اجازه مقام ریاست پوهنتون؛

مراعات تمام مواد شامل وجایب ومكلفیت هاي کارمندان پوهنتون؛

ایجاد نظم و دسپلين درصنوف درسی به خاطر بهتر شدن و بالارفتن کيفيت درس؛

.اجراي سایروظایف سپرده شد


Submission Guideline

متقاضیان محترم  خلص سوانح   خود را همراه با یک نامه که نشان دهنده علاقه و شایستگی آنها برای این موقف و کار با پوهنتون غالب باشد لطف نموده با ذکر عنوان پست استادان کادری دایمی مضامین طبی را به صورت واضح در موضوع ایمیل خویش نگاشه و به این ایمیل ارسال بدارند؛
  [email protected]
آدرس پوهنتون:  چهار راهی شهید سرک 80 متره میدان هوایی حامد کرزی

شماره تماس:0786313009
 

Email: [email protected]
در