استاد برای مضمون جغرافیه

Vacancy Number:Hope3
Title: استاد برای مضمون جغرافیه
Category:Education Teaching & Training
Duration:Yearly
Exp.: 2018-05-25-(8 Months Ago)
Jobs no:1
Salary: As per organization salary policy
Gender:Male/Female

Location

Organization: Hope High School | About Hope High School
City: Kabul
Country: AF

Qualification

Education:University Degree
Work Experience:One Year Years
Qualification:

 (شرایط پذیرش (اساتید (برای مضمون (جغرافیه  از صنف هفتم تا دوازدهم بعد از ظهر تایم (پیشین) برای شاګردان ذکورحد اقل سویه تحصیلی لیسانس و یا ماستر  را در رشته معین داشته باشد

تجربه معلمی حد اقل یک سال در مکاتب دولتی و یا خصوصی داشته باشدوظیفه شناس بوده و پابند به وقت باشد

پابند به  لوایح ومقررات باشد

پابند به یونیفورم مکتب بوده و ظاهر منظم داشته باشد 


Duties & Responsibilities

Hope High School لیسه عالـــــی امید 


Submission Guideline

علاقه مندان میتوانند خلص سوانح خود را   به آدرس ذیل  به طریق ایمیل روان کنید

آدرس: سرک پانزده وزیر محمد اکبر خان لیسه عالــــــــــی امید

سهیل ستانکزی

[email protected]

نمبرتماس:  0788056791 / 0702520282 

 
Email: [email protected]
در