استاد رشته فلزات

Vacancy Number:GIZ-2020/OS-05
Title: استاد رشته فلزات
Category:Other
Duration:9 Months
Exp.: 2020-01-31-(2 Days Ago)
Jobs no:4
Salary:As per Organization salary scale
Gender:Male/Female

Location

Organization: GIZ Afghanistan | About GIZ Afghanistan
City: Faryab, Kabul, Khost, Parwan
Country: AF

Qualification

Education:حد اقل سند تحصیلی چهارده پاس
Work Experience:3 Years
Qualification:

شرایط استخدام (سطح تحصیلی و تجربه کاری داشتن حد اقل سند تحصیلی چهارده پاس در رشته انجنیری سیول، به فارغان رشته های مرتبط و درجه تحصیل بالاتر ارجحیت داده میشودحد اقل دارای ۳ سال تجربه تدریس و یا تجربه کاری در رشته فلزات.

تسلط کامل در لسان های دری و پشتو

مهارت های کمپیوتر در برنامه های مرتبط به وظیفه


Duties & Responsibilities

هدف وظیفهطرح و ترتیب پلان های درسی، ارائه دروس عملی و نظری، تهیه مواد درسی، ارزیابی شاگردان، راه اندازی فعالیتهای صنفی، کنترول از حاضری شاگردان و همکاری همه جانبه با اداره در بهبود کیفیت درسی مسولیت ها و صلاحیت های وظیفویطرح و ترتیب پلان کاری ماهوار ربعوار و سالانه در مطابقت به پلان عمومی آمریت مربوطه؛

طرح و ترتیب پلان تدریسی منظم جهت ارایه تدریس بهتر؛

ترتیب، تنظیم و ارائیه نتایج ارزیابی از امتحانات شاگردان به آمر دیپارتمنت مربوطه؛

کنترول از حاضری شاگردان و ثبت آن در ژورنال ‌ها؛

همکاری همه جانبه با اداره در  تطبیق پلانهای تعلیمی و مفردات درسی در ایام رسمی و رخصتی های زمستانی؛

اشتراک فعال در کمیته های تعلیمی جهت ارایه معلومات بخش مربوطه؛

ارایه دروس عملی ونظری طبق پلان تعلیمی و بکار بردن وسایل مسلکی آموزشی مطابق امکانات موجود در جریان تدریس؛

استفاده درست از اجناس و اموال مربوط به مؤسسه تعلیمی؛

کنترول و بررسی فعالیت های مستقلانه شاگردان و راه اندازی مسابقات درسی در بخش های عملی؛

رشد و انکشاف ذهنی، و فرهنگی شاگردان و تشویق آنان جهت همکاری در نظم و دسپلین  مؤسسه تعلیمی؛

ارائیه مشوره ‌های سودمند جهت حل مشکلات اداره؛

ارایه گزارش کاری ماهوار ربعوار سالانه و عندالضرورت به مقامات ذیصلاح اداره؛اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین مقررات و اهداف اداره سپرده میشود


Submission Guideline

علاقمندان واجد شرایط میتوانند خلص سوانح شانرا به ایمیل آدرس ‌‌ذیل بفرستند و همچنان به منظور شناسایی بهتر عنوان وظیفه و ولایت مربوطه تانرا در عنوانی ایمیل  بنویسید

Email: [email protected]
در